belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kapcsolódó sajtómegjelenés ITT érhető el. A kapcsolódó kiadvány pedig ITT tölthető le. A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek mintaprojektekért felelős munkatársának beszámolója a mintaprojekt elindulásáról itt olvasható.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: IKSZ – történetek a bőröndből

Alcíme: -

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település: Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum (Berettyóújfalu)

Régió: Észak-alföldi régió

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől): -

Együttműködő köznevelési intézmények:

  • BSZC Arany János Gimnázium (Berettyóújfalu)
  • Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
  • BSZC Karacs Ferenc Gimnázium (Püspökladány)
  • Körösi Csoma Sándor Gimnázium (Hajdúnánás)

Együttműködő felsőoktatási intézmény:

Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék

Mentorált múzeum, település:

  • Karacs Ferenc Múzeum (Püspökladány)
  • Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (Hajdúnánás)

Választott módszertan: Iskolai közösségi szolgálat múzeumi környezetben

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen): 23 fő

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

Társadalmi, gazdasági, pedagógiai körülmények, amelyek a mintaprojekt kiindulási helyzetét jellemzik

Mintaprojektünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben rögzített, az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez kötő kötelező feladat teljesítését múzeumi környezetben kívánta elősegíteni az élményközpontúságot, a tudásszerzést és az önkéntesség pozitív érzését helyezve a középpontba.

Úgy véljük, hogy a múzeum társadalmasításának érdekében a múzeumnak lépnie kell a fiatalok felé, nyitnia az általuk képviselt nézetek és ismeretek megfontolására és befogadására, lehetőségeket kell teremteni ahhoz, hogy a múzeumot a sajátjuknak érezzék a fiatalok, és használják az általuk képviselt kultúra fontosnak és jellemzőnek tartott minden szegmensének bemutatására.

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

A mintaprojekt átfogó célja, hogy a múzeum az ismereteket kreatívan összegyűjtő és alkalmazó, gondolkodó, egy adott helyzetre megoldást kereső, önálló, de közösségben is együttműködő fiatal generációnak adjon múzeumi eszközt és teret.

Konkrét céljaink:

1. Igazodva az IKSZ fő nevelési céljához – múzeumi szakmai közösség és a középiskolás diákok számára egyaránt hasznos partneri együttműködés létrehozása.

2. A múzeumi szakmák alapján történő korszerű pályaorientáció, kölcsönös tudásépítés,

3. A fiatalok kompetenciáira építő progresszív múzeumfejlesztés, ahol a múzeum is tanul a fiataloktól.

4. Magas színvonalú megvalósítás: élmény, tudás, tevékenység együttes megvalósítása.

Hosszútávú célunk, hogy a Berettyóújfaluban élő diákok közül is egyre többen válasszák majd IKSZ helyszínként múzeumunkat és ötleteikkel segítsék a múzeum munkáját.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

2017 őszén közös tevékenységre hívtuk a középiskolásokat, ismerjék meg a múzeumi munka fortélyait, váljanak aktív segítőtársakká a múzeumi életben.

A mentorált múzeumok Hajdú-Bihar megye két különböző területén találhatók: a Hajdúságban és Biharban. Mindegyik helyszínen arra kerestük a választ, hogy a fiatalok szerint mit kellene bemutatnia a múzeumnak a helyi fiatalok saját kultúrájából, ami mindenki számára érdekes és tanulságos lenne, és ezt a saját múzeumot a fiatalok egy mini demó verzióban létre tudják-e hozni a múzeum segítségével? Ehhez a választott platform: a kiállítás volt. Így a múzeumi munka, mint eszköz jelent meg a cél létrehozásában, ahol az önkifejezés mellett véleményt is tudtak formálni a résztvevők, amely belső motiváló erejű volt számukra.

A kiállítások munkacíme: IKSZ – történetek a bőröndből.

A keret adott volt, a munkaforma és a megvalósítás múzeumonként más és más, hiszen különbözőek a rendelkezésre álló gyűjtemények, eltérő a diákok érdeklődése, meghatározóak az egyéniségek, a nyitottság mértéke. Éppen ez adott korlátlan lehetőséget a megvalósításhoz

Közös munkánk egy konkrét probléma - Mit örökítenél át az életedből az utókornak? - felvetésével indult, majd a múzeum munkájának megismerésével, szükség esetén kutatással folytatódott, végül a feltett kérdés megválaszolásával, időszaki kiállítás rendezésével zárult. Az IKSZ – történetek a bőröndből című kiállításban muzeológusok és a résztvevő diákok is „elkészítették” a maguk bőröndjét saját életükkel vagy egy választott személyhez kapcsolódóan, mintegy üzenve a jövő emberének. A feladat által lehetőséget biztosítottunk számukra az önálló gondolkodásra, tudásépítésre, véleménynyilvánításra, alkotásra és önkifejezésre egy központilag megfogalmazott kérdés kapcsán: Ki mit tart majd megőrzendő örökségnek akár a 2017 - 2018-as évekből?

A Debreceni Egyetem - BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék közösségszervező alapszak 7 hallgatója kísérte figyelemmel a projekt menetét, bekapcsolódva a téma kutatásába, a kutatás tervezésébe, a kutatás szempontrendszerének kidolgozásába, a kutatási eredmények feldolgozásába, a fiatalokkal való kapcsolattartásba, közös kommunikációs felület - zárt FB csoport fenntartásába.

Mivel a hallgatók nem mindegyike rendelkezett alapvető kutatásmódszertani és muzeológiai ismeretekkel, így ők maguk is rögtön gyakorlatot is szerezhettek a program megvalósítása során. A hallgatók kutatásuk során fókuszcsoportos és személyes interjúk segítségével vizsgálták a projekt hatékonyságát a diákok, a múzeumok és az iskolák oldaláról is. Ugyanakkor a hallgatók érzékenyítése is rendkívül fontos volt a projekt szempontjából, mert közülük sokan középiskolákban fognak tanítani vagy közművelődési intézményekben, esetleg múzeumokban fognak dolgozni. Leendő munkájukat jelentősen elősegíti, ha ismerik az IKSZ-ben rejlő lehetőségeket. Mivel ez a téma meglehetősen új mind a közoktatás, mind a múzeumügy területén, feldolgozása kitűnő kutatási terület is.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

A mintaprojekt lehetőséget adott arra, hogy a diákok olyan feladatok megvalósításában próbálják ki magukat, amik speciálisan a múzeumi környezethez kapcsolódnak. A beszélgetések formájában zajló ismeretátadáskor a gondolkodási képesség és a tudásszerző képesség (ismeretszerző, problémamegoldó, alkotó) fejlődik leginkább, amit a diákok az egyéni tanulás során is kiválóan hasznosíthatnak. A személyes kompetencia alapképességek közül elsősorban az önfejlesztő képesség erősödik, a szociális kompetencia alapképességei közül a szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, kötődési, szervezési, érdekérvényesítési (együttműködési, vezetési, versengési) képesség kap kiemelt szerepet. Ezek a képességek az élet minden területén erősítik a diákok személyiségét, ugyanakkor jelentős tapasztalatszerzéssel is jár.

A projekten belül az ismeretszerzés és a kreativitás, véleménynyilvánítás ebben a helyzetben szerencsésen kapcsolódott az élményhez és a tudáshoz. A tudásanyag folyamatosan frissült, így a projektben résztvevők ismeretei nem avulnak el. A múzeum pedig közvetlenül a középiskolásoktól szerezhetett információkat a korosztály elvárásairól, az aktuális trendekről, az érdeklődésükről, amelyek ismeretében közelebb hozhatók programjai, kiállításai a középiskolás korosztályhoz. Új nézőpontot is kapott általuk a múzeum és segítséget a középiskolás korosztály múzeumba hívására.

Programunk közösségépítő hatása vitathatatlan, mind a résztvevők, mind a múzeum számára hasznos volt az együttműködés. A projekt 5 hónapja alatt a diákok bepillantást kaptak olyan szakterületek munkájába is, amelyek a nagyközönség számára szinte láthatatlanok. Az is bebizonyosodott azonban, hogy 5 hónap nem biztos, hogy elegendő a megvalósításhoz, a túl sok idő viszont ráérőssé teheti a résztvevőket, felnőtteket, diákokat egyaránt. Érdemes egy tanévben gondolkozni, amelynek a végén megnyílik a kiállítás. Azt tapasztaltuk, hogy a kézzel fogható, közösen létrehozott alkotást ők maguk is szívesen mutatták meg másoknak, a családnak és a saját korosztályuknak, iskolatársaiknak. Fontos, hogy hagyjunk elegendő időt arra, hogy élvezzék a sikert. A résztvevő diákok a projektben szerzett élmények alapján – reményeink szerint - visszatérő múzeumlátogatók, valószínűleg visszatérő önkéntesek is lesznek az adott múzeumban, akiknek eredményes munkájára már biztosan számíthatnak az intézmények, hiszen ismerik képességeiket, érdeklődésüket, megtapasztalták a projekt során, hogy melyik területen hasznosítható hatékonyan a munkájuk.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

A projekt adaptálhatósága elsősorban nem pénzkérdése. Ha a múzeumi szakemberek kedvet kapva az ismeretátadás ezen formájához, szívesen alkalmazhatják múzeumukban a gyakorlatban. Mivel minden szakterületet érintünk a kiállítás tervezése, rendezése, hasznosítása kapcsán, mindenki megerősítést is kap abban, hogy a múzeumban végzett munkája fontos, érdemes átadni ismereteit az érdeklődő diákoknak. Ugyanakkor saját maga számára is kihívás egy közös projekt megvalósítása az adott korosztállyal. A közös munka során erősödik a programban résztvevők önismerete.

A módszert kipróbálásra ajánljuk múzeumok és kiállítóhelyek részére egyaránt. A Bihari Múzeum (Berettyóújfalu), a Karacs Ferenc Múzeum (Püspökladány) és a hajdúnánási Helytörténeti Gyűjtemény projektjében résztvevő diákok, pedagógusok és múzeumi dolgozók bizonyították, hogy a módszer megvalósítható gyűjteménytől, személyi és anyagi feltételektől függetlenül ott, ahol nyitottak a résztvevők az újra, a tartalmas, közös tevékenységre.

A mintaprojekt adaptálásával egy olyan korosztállyal kerülünk szorosabb kapcsolatba, amelyik életkori sajátosságainál fogva nehezen kapcsolható be a múzeumi világba. Talán ez lesz az egyik út hozzájuk.

Diákok az Arany Gimnáziumból. Fotót készítette: Fekete Márk

A projektben résztvevő egyetemi hallgatók a Bihari Múzeumban. Fotót készítette: Fekete Márk
A Bihari Múzeumban (Berettyóújfalu). Fotót készítette: Fekete Márk
Fotófal a Bihari Múzeumban. Fotót készítette: Fekete Márk
Készül a kiállítás Hajdúnánáson. Fotó: Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény
Projektnyitó a Debreceni Egyetemen. A hajdúnánási diákok Darócziné Bordás Andrea muzeológussal és Dr. Márkus Edina egyetemi adjunktussal. Fotót készítette: Fekete Márk
Püspökladányi középiskolások. Fotót készítette: Karacs Ferenc Múzeum

Nyitólap

eseménynaptár


  SZEP 09
  hétfő
 
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
  SZEP 16
  hétfő
 
Alternatív múzeumi erőforrások (AME30T)
  SZEP 18
  szerda
 
EGY ÚJ ÉVTIZED KÜSZÖBÉN C. Múzeumi információs nap
  SZEP 23
  hétfő
 
XVII. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ
  SZEP 27
  péntek
 
Csongrádra megy a Múzeumi Játékmustra
  OKT 02
  szerda
 
Jelen leszünk Dijonban az ENCATC konferenciáján
HKSZCSPSZV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

AUGUSZTUS

25

VASÁRNAP

legfrissebb híreink


2019. 08. 13.
Megváltozik az élet a Múzeumi Nívódíjtól?
2019. 07. 24.
Képzés a legmodernebb formában, a hatékony múzeumhasználatért
2019. 07. 19.
Tanulmányút Észtországba a Cselekvő Közösség projekttel augusztus végén
2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
Magyar Múzeumok


2019. 08. 25.
Megnyílt Szinyei Merse Pál kiállítása Nyíregyházán
2019. 08. 24.
Hogy állunk önkéntesekkel? - Körkép a hazai múzeumi önkéntességről
2019. 08. 24.
Hogy állunk önkéntesekkel? - Körkép a hazai múzeumi önkéntességről
2019. 08. 24.
Több mint ezer település, közel félezer újjáéledő közösség
Skanzen hírek


2019. 04. 03.
Emlékülés a Skanzenben Sabján Tibor tiszteletére
2019. 03. 22.
Önkénteseknek tart képzést a Skanzen
2019. 03. 22.
Tavaszi napközi a Skanzenben zöldcsütörtökön és húsvét kedden
2019. 03. 22.
Tavaszváró kerti hétvége a Skanzenben