belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A KIÍRÁS FORRÁSA ÉS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ITT ÉRHETŐ EL

NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS FENNTARTÓIK RÉSZÉRE (CSOPORTOS PÁLYÁZAT)

A pályázat célja:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Napközi Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára. A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmények, valamint fenntartóik;
- közművelődési feladatokat szakfeladaton ellátó és közművelődési közösségi színteret működtető önkormányzatok,
- közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közművelődési közösségi színteret működtető szervezetek;
- közgyűjtemények:
o muzeális intézmények esetében muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézmény, valamint fenntartója.
o könyvtárak esetében az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvános közkönyvtár, valamint fenntartója.

A pályázók kizárólag magyarországi székhelyű intézmények, illetve azok magyarországi székhelyű fenntartói, továbbá magyarországi székhelyű szervezetek lehetnek.

A pályázat kiírója:
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány.

Kedvezményezettek köre:
- Magyarország alapfokú köznevelési intézményeinek alsó és felső tagozatos (1-8. osztályos), érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulói. Előnyt élveznek a 2015. évi októberi köznevelési statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

A tábor helyszíne és ideje:
A Napközi Erzsébet-tábor a „Pályázók köre” pontban meghatározottak által biztosított táborhelyszíneken, 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 26. között, heti turnusváltással valósul meg.
1. hét: 2016. augusztus 1. – 2016. augusztus 5. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
2. hét: 2016. augusztus 8. – 2016. augusztus 12. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
3. hét: 2016. augusztus 15. – 2016. augusztus 19. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
4. hét: 2016. augusztus 22. – 2016. augusztus 26. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)

Résztvevők maximális létszáma:
A Napközi Erzsébet-tábor 4 turnusának ideje alatt, minden helyszínt beleértve összesen 5 000 fő.

Általános pályázati feltételek
• Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével és a tábor programtervének beküldésével lehet;
• A pályázat kötelező melléklete a tervezett tábor programterve, amelyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg a napkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre kell elküldeni;
• Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. július 20. napjáig állnak fenn;
• A pályázó vállalja, hogy táboronként minden 10 gyerekre 1 felnőtt kísérőt biztosít. Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy e csoport mellé a pályázó 2 felnőtt kísérőt biztosíthat.
• A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
• A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. július 20-án, 16:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
• A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
• A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
• Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
• A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
• A pályázatok elbírálására 2016. július 25-ig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. július 25-ig;
• A Napközi Erzsébet-táborban való részvétel nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kedvezményezett az Erzsébet-program keretében meghirdetett további egy, általános, tematikus vagy egyéb Napközi Erzsébet-táborban is részt vegyen. Egy gyermek több turnusra is jelentkezhet;
• A táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájuk másolatát, valamint a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra. Szülői mulasztás esetén a fentiek beszerzéséről a pályázó gondoskodhat;
• Az esetleges személyi változásokról Kiegészítő pályázati adatlapot kell kitöltenie a kapcsolattartónak adott turnus 2. napjának 12.00 órájáig.
• A pályázó vállalja, hogy a táboroztatási szolgáltatás részeként egy, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető Erzsébet-program logóval ellátott pólót készíttet minden résztvevő gyerek számára, amelyet a táborok kezdésére a rendelkezésükre bocsát;
• A táboroztatási szolgáltatás biztonságos megkezdéséhez az ETK szerződéskötést követően 70% előleget biztosíthat.

A táboroztatási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány a Napközi Erzsébet-tábor turnusainak időtartama alatt a napi négyszeri bőséges étkezés, valamint a szakmai programok biztosítására gyermekenként és turnusonként 18 000 Ft táboroztatási szolgáltatást nyújt. A turnus időtartama 5 nap, amely hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között nyújt napközbeni foglalkozást a kedvezményezett gyermekek számára. Az Alapítvány és az ETK által nyújtott táboroztatási szolgáltatást a pályázati adatlapon kiválasztott településen lehet igénybe venni. A Napközi Erzsébet-tábor programon belül két típusú tábor szervezésére van lehetőség: a Komplex napközi élménytábor, valamint a Tematikus napközi tábor tartalmát az Alapítvány meghatározott szakmai irányelvei alapján a szervezők alakítják ki. Az egyhetes turnus ideje alatt a táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekek az iskolai keretek között elkezdett vagy a pályázó szervezet által folyamatosan, azaz a táborozás időtartamán kívül is végzett nevelő- és fejlesztőmunkára alapozott, aktív pihenést szolgáló, maradandó élményt nyújtó, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó foglalkozásokon, és a tábor helyszínén kívüli szabadidős kulturális rendezvénye(ek)n vehetnek részt.
A tábor önrésze gyermekenként és turnusonként 100 Ft, azaz Egyszáz forint/turnus. A tábor önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázónak kell gondoskodnia. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2016. szeptember 30-ig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az alábbi bankszámlaszámra:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Raiffeisen Bank 12001008-01385879-00100002

Amennyiben a táboroztatási szolgáltatásra jogosult kedvezményezett a táboroztatási szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
Az ETK a Napközi Erzsébet-tábor felnőtt kísérőinek a táboroztatást követően turnusonként 17 000 Ft értékű Étkezési Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (gyermekfelügyelő, tanárok, közművelődési, közgyűjteményi szakemberek, együttesen kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül kötődő programok költségeit (eszközbeszerzés, utazás, belépőjegy) a pályázatban elnyerhető táboroztatási szolgáltatás fedezi.

A pályázat kötelező mellékletei:
• A pályázó fenntartó vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia az Egyesített Pályázói Nyilatkozat feltöltésével:
- a táborban részt vevő gyermekek érvényes tanulói jogviszonyának fennállásáról;
- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a pályázatra való jelentkezésnél előnyt élveznek;
- a pályázó teljesíti a bejelentési kötelezettségét az ÁNTSZ felé;
- az előírt önrész rendelkezésre áll;
- a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok, amelyeket a pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja;
- a pályázó csoportok táborvezetőinek pedagógiai, illetve nem formális, informális tanulási folyamatokkal kapcsolatos felkészültségéről és a pályázatokban megjelölt kísérők gyermekek felügyeletét lehetővé tevő kompetenciáiról;
• A pályázati felületen feltöltendő hozzájáruló nyilatkozatok a személyes adatok kezeléséhez, kép- és hangfelvétel készítéséhez, azok Alapítvány és ETK általi felhasználásához.
• A táborokról elkészített programtervek. Az elektronikus úton elküldött program-táblázatokat a pályázó fenntartó egyben, összegyűjtve küldi vissza a napkozi@erzsebettaborok.hu címre.

Tájékoztatás:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány és az Erzsébet Táborok Kft. az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételeket készíthet, illetve filmet forgathat, - maga vagy egyéb közreműködő bevonásával -, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, valamint az Alapítvány és ETK általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Pályázati elszámolás:
A pályázó vállalja, hogy 2016. szeptember 30. időpontig teljesíti a szakmai beszámoló benyújtását.
A pályázónak kötelessége 2016. szeptember 30. időpontig az Alapítványnak a napkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre elküldeni:
• a táborról készített 2-5 oldalas írásos beszámolót, mely tartalmazza a turnusonkénti összes program fényképes dokumentációját JPEG / PNG formátumban (hetente min. 5, max. 20 darab);
• a kedvezményezettek által kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítését, elektronikus úton.
• a tábor összes résztvevője által aláírt jelenléti íveket (a résztvevők által aláírandó jelentési íveket az adott turnus harmadik napjáig küld meg az ETK a pályázónak).

Nyitólap

eseménynaptár


  SZEP 09
  hétfő
 
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
  SZEP 16
  hétfő
 
Alternatív múzeumi erőforrások (AME30T)
  SZEP 23
  hétfő
 
XVII. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ
  OKT 02
  szerda
 
Jelen leszünk Dijonban az ENCATC konferenciáján
  OKT 22
  kedd
 
Hands On! konferencia Frankfurtban
  NOV 04
  hétfő
 
XI. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI KONFERENCIA
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

JÚLIUS

17

SZERDA

legfrissebb híreink


2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
2019. 06. 07.
Tanúsítványátadó egy egyedülálló, személyre szabott múzeumvezetői képzés végén
2019. 06. 03.
Pont Itt - Ünnepélyes kurzuszáró kiállítás megnyitó a Skanzenben
2019. 05. 29.
Újraindul az ingyenes akkreditált e-learning képzés a pedagógusok tudatos múzeumhasználatáért
Magyar Múzeumok


2019. 07. 16.
Átadták a berlini Múzeumsziget új kapujának számító James Simon Galériát
2019. 07. 16.
Átadták a berlini Múzeumsziget új kapujának számító James Simon Galériát
2019. 07. 16.
Kresz Mária születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt életmű kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban
2019. 07. 15.
Fantasztikus kincseket találtak a Baradla-barlang mélyén
Skanzen hírek


2019. 04. 03.
Emlékülés a Skanzenben Sabján Tibor tiszteletére
2019. 03. 22.
Önkénteseknek tart képzést a Skanzen
2019. 03. 22.
Tavaszi napközi a Skanzenben zöldcsütörtökön és húsvét kedden
2019. 03. 22.
Tavaszváró kerti hétvége a Skanzenben