belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pályázat a hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatására.

A pályázat kódja: NTP-KULT-20

Benyújtási határidő: 2020. június 26.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2020. június 26-án - 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.

A támogatás formája és mértéke 

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.  A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető 

A támogatható tevékenységek köre:

Legalább 60 órás, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, képző-, iparművészeti tárgyak, zenemű, performansz, stb.) jön létre. A komplex tehetséggondozó program megvalósításába bevont fiatalok száma tekintetében figyelemmel kell lenni a csoportba bevont tehetségígéretek, tehetségek és kiemelten tehetséges diákok speciális igényeire és arányaira.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

Választható kiegészítő tevékenységek:

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a legalább 60 órás komplex tehetséggondozó program mellett az alábbi tevékenységek közül legalább egy megvalósítását is vállalja:

 • a szülők, hozzátartozók bevonásával történő legalább 4 órás interaktív, élményalapú csoportos foglalkozás megtartása; 
 • digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása;
 • legalább 2 perces rövidfilm készítése saját tehetséggondozó programjuk bemutatásáról vagy arról, mit jelent ma tehetségesnek lenni. A rövidfilm készülhet bármilyen dokumentarista, fikciós vagy animációs megközelítéssel, eszközzel, bármely műfajban.

Az előnyt jelentő választott tevékenység a 60 órás program óraszámába nem számítható be! A tárgyiasult alkotás és a választott tevékenység keretében létrehozott rövidfilm nem lehet azonos.

Amennyiben a tervezett szakmai tevékenység – jellegéből adódóan – lehetővé teszi, kérjük a Pályázókat, törekedjenek a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítására.

A nem támogatható tevékenységek köre:

 • egyéni és közösségi (csoportos) tanuláshoz kapcsolódó foglalkozások, 
 • témanap,
 • témahét,
 • tábor,
 • művészeti csoportok,
 • versenyek, vetélkedők
 • Az EFOP-3.3.2-16/EFOP-3.3.4-17, valamint a VEKOP-7.3.4-17 felhívás keretében kedvezményezettek, azon szakmai tevékenységekre, melyekre az EFOP-3.3.2- 16/EFOP-3.3.4-17, illetve a VEKOP-7.3.4-17 keretében támogatás nyertek, jelen pályázati kiírás keretében nem pályázhatnak.

Az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

 • Az 1997. évi CXL. törvény szerinti a 39. § (1) bekezdés szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.
 • Az 1997. évi CXL. törvény 77.§ (5) szerinti közművelődési intézmények.
 • Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, mely 2019-ben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a „Jelentés a 2019. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, OSAP 1438-as számú statisztikai jelentőlapon.
 • A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok önálló jogi személyiséggel rendelkező, komplex kulturális intézmények, civil szervezetek, melyek alaptevékenysége a magyar kultúra és hagyomány ápolására, illetve új magyar kulturális- művészeti értékek létrehozására irányul.

amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

Támogatási időszak 

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2020. július 1. és 2021. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a pályázók szakmai programjukba 2020. szeptember 1. napját megelőzően nem tervezhetnek rendezvényt, csoportos programot, külföldi utazást. A fenti előírás a határon túli pályázókra is irányadó azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az országuk jogrendje szigorúbb feltételeket határoz meg, úgy annak megfelelően tervezzék meg szakmai tevékenységüket.

 

 

További részletes információ:

2020. április 27.