belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A képzés az EFOP –3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, „Múzeumi és könyvtári fejlesztés mindenkinek” című kiemelt projekt fenntartási időszakában valósult meg.

Egy múzeumi képzés, amely jól kamatozik

Kiemelkedő eredménnyel zárult a MOKK legutóbbi, múzeumi vezetőknek szóló képzése

16 muzeális intézmény vezetője, illetve középvezetője végezte el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) által 2021-be, a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt fenntartási időszakában indított Múzeumi menedzserképzés az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című, 120 órás akkreditált szakmai továbbképzést, és vehette át az ezt igazoló tanúsítványát a Skanzenben 2022. szeptember 14-én.

Egy múzeumi képzés, amely jól kamatozik

A MOKK által évi rendszerességgel megszervezett és a hazai képzési piacon máig hiánypótlónak számító, modulos rendszerű képzést abszolválók száma ezzel közel 270 főre emelkedett. Ezúttal már a 16. ünnepélyes tanúsítványátadóra került sor, mely a résztvevők találkozása mellett arra is alkalmat teremtett, hogy ki-ki beszámoljon róla, mi történt vele a képzés lezárása óta, hogyan tudja kamatoztatni a képzésen tanultakat.

A továbbképzést elvégzők amellett, hogy eleget tettek a kulturális intézmények vezetőivel szemben támasztott törvényi előírásoknak (475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet 10. és 13. § és 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet), valamint a múzeumi világ nemzetközi és hazai trendjeire is érzékeny, gyakorlatorientált tudást (többek között a vezetők számára legfontosabb jogszabályok alkalmazásával, a múzeumi közbeszerzéssel, a múzeumot, mint költségvetési intézményt és a pályázati lehetőségeket tárgyaló ismereteket, valamint a hatékony motiváció- és stressz-kezelést, kommunikációs technikákat) és kulcskompetenciákat sajátítottak el, értékes szakmai kapcsolatokkal is gazdagodtak a négy héten keresztül zajló továbbképzés során.  

Dr. Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója is azzal köszöntötte az ünnepélyes tanusítványátadó vendégeit, hogy komoly hozzáadott értéke van ennek a képzésnek, különösen jelen körülmények között, amikor a pandémia enyhülése után ismét nehéz és bizonytalan időszak elé néz a múzeumi ágazat az energiaválságból kifolyólag. A múzeumi vezetőknek ismét a válságmenedzsment és az érdekképviselet terén kell kiemelkedőt produkálniuk, intézményük társadalmi fontosságát, hasznosságát kell sokadszorra és meggyőzően bizonyítaniuk a fenntartók felé, ugyanakkor minden kínálkozó lehetőséget meg kell ragadniuk, kompromisszumos válaszokat kell adniuk a helyzet adta kihívásokra.

Dr. Szende László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Múzeumi Főosztály főosztályvezetője a múzeumi ágazat képviselőjeként, valamint a MOKK által még a 2000-es évek végén szervezett, hasonló vezetői kompetenciákat fejlesztő képzés egykori résztvevőjeként is gratulált a tanúsítványátadón megjelenteknek. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy számára is milyen sokat adott szakmailag és emberileg a szóban forgó képzés. A sokrétű, gyakorlatias tudás és a résztvevőket egyenrangú partnerként kezelő oktatókon túl kiemelte, hogy a képzésnek köszönhetően kapcsolati hálója is bővült, a képzésen kiépült nexusok azóta is megmaradtak. A Magyar Nemzeti Múzeum osztályvezetőjeként a képzést egy olyan záródolgozattal abszolválta annak idején, mely már akkor a múzeumkert fejlesztési lehetőségeit járta körül. A MúzeumokMa 2020 kutatásaira[1] is utalva hangsúlyozta, hogy az elmúlt években fokozott felelősség hárult a múzeumi vezetőkre, akik az ilyen képzésekből nem csak tudást, de erőt, magabiztosságot is meríthetnek a küszöbön álló kihívások kezeléséhez.

Egy múzeumi képzés, amely jól kamatozik

Dr. Bereczki Ibolya, a Skanzen ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese dr. Szende László köszöntőjére reflektálva elmondta, hogy a MOKK képzési tevékenységét igazolja minden olyan megvalósult múzeumi fejlesztés, mely a korábbi képzések résztvevőivel hozható kapcsolatba. Miután vázolta, hogy a MOKK számára a fenntarthatóság témájának jegyében telt eddig is a 2022-es év – ezt járták körül az idei évben a MOKK által megvalósított szakmai napok, konferenciák –,  beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy az idén június végén sikeresen lezárult, szlovák-magyar határon átnyúló Interreg projektet megvalósító konzorciumi együttműködés is egy korábbi múzeumvezetői képzés egyik résztvevőjének közvetítésével alakulhatott ki.

Egy múzeumi képzés, amely jól kamatozik

Nagy Magdolna, a MOKK igazgatója szemléletes formában mutatta be, hogy a MOKK életében is különlegesnek mondható a 2021-ben indított múzeumi menedzserképzés, hiszen az igazgatóság történetében ez valósult meg a leghosszabb lefolyású – 10 hónapig tartó – képzésként, egyben ennek a moduljait kellett a legtöbbször újratervezni és átszervezni a változó körülményekhez alkalmazkodva. A kötelező 60 órás Államháztartási és vezetési ismeretek modul mellé további négy, egyenként 30-30 órás modul-tanfolyamból választhatták ki a résztvevők azt a kettőt, amelyet a 120 óra teljesítéséhez a leghasznosabbnak éreztek munkájuk szempontjából. Nem maradhatott el a képzést lebonyolító MOKK-os oktatásszervezők elkötelezett munkájának megköszönése sem.

Egy múzeumi képzés, amely jól kamatozik

A gyakorlatias szemléletű, interaktív, többnyire csoportmunkában zajló továbbképzés a minőségbiztosítását szolgáló hallgatói elégedettségi kérdőívek tanulsága szerint és a résztvevők által készített záródolgozatok magas minősége – 16 dolgozatból 13 kiváló értékelést kapott – alapján is kiemelkedőnek mondható.

A résztvevők által a képzésen szerzett ismereteket felhasználó, de a saját múzeumi tapasztalatokra is alapozó záródolgozatok a bírálók szerint szakszerű vizsgamunkák lettek, melyek több esetben meghaladták a bírálók elvárásait. Jól átgondolt és világosan megfogalmazott cselekvési tervek, intézményi alapdokumentumokhoz, stratégiákhoz jól felhasználható elemzések kerültek ki a vizsgázók keze alól.

A tanúsítványátadó a képzésen szerzett tudás további, a jelen körülményekhez alkalmazható hasznosíthatóságát körüljáró beszélgetéssel zárult. A résztvevők kiemelték, hogy a képzésnek köszönhetően rendszerezni tudták addigi ismereteiket, megerősítést kaptak, hogy jó úton járnak, sikerélmények érték őket mindennapi munkájuk során. Volt, aki arról számolt be, hogy a képzésen tanultak alapján állította össze vezetői pályázatát vagy alakította ki intézménye következő öt évre szóló stratégiáját. Beszámoltak arról is, hogy a képzéstől inspirálódva szerveztek rövidesen megnyíló kiállítást, vagy fejtettek ki sikeres lobbitevékenységet a fenntartó felé, vagy hogy a képzésen elsajátított ismereteket jó olykor elővenni, belelapozni a képzés során készített jegyzetekbe.

Zárszóként a résztvevők a következő hívószavakkal summázták a képzés által adott útravalót: hatékonyság, eszmecsere, élmény, stratégia, hálózat, rácsodálkozás, nevetés, csapat, terápia.

Egy múzeumi képzés, amely jól kamatozik

 

A MOKK a Múzeumi menedzserképzést az esélyteremtő köznevelés szolgálatában című továbbképzését legközelebb 2023 tavaszán indítja, itt érhető el ezzel kapcsolatban bővebb információ és regisztrációs felület.

A MOKK 2023. évi képzési naptára az alábbi linken tekinthető meg:

https://mokk.skanzen.hu/20210531a-muzeumi-kozepvezetok-kompetenciafejleszteseert-is-kepzest-szervez-a-mokk

 

Fotók: Deim Péter, Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Beszámoló: Kajári Gabi, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ[1] https://magyarmuzeumok.hu/cikkek/muzeumok-ma-2020 [letöltés ideje: 2022.10.12.]