belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Balatoni Múzeum: A mi városunk másképp

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: „A mi városunk másképp”

Alcíme: -

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település: Balatoni Múzeum - Keszthely

Régió: Zala megye

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől): -

Együttműködő köznevelési intézmények:

Vajda János Gimnázium (Keszthely);

Vendéglátóipari Szakközépiskola és Kollégium (Keszthely);

Dr. Mező Ferenc Gimnázium (Nagykanizsa)

Együttműködő felsőoktatási intézmény: Pannon Egyetem Georgikon Kar

Mentorált múzeum, település: Thúry György Múzeum - Nagykanizsa

Választott módszertan:

Együttműködés múzeum és egyéb szolgáltatók között – vállalkozói / idegen nyelvi / kommunikációs kompetenciák fejlesztése

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen): 18

Balatoni Múzeum: A mi városunk másképp

Társadalmi, gazdasági, pedagógiai körülmények, amelyek a mintaprojekt kiindulási helyzetét jellemzik

Keszthely a Balaton (kiemelt) turisztikai régióhoz, Nagykanizsa pedig a Nyugat-Dunántúl turisztikai régióhoz tartozik. Mindkét település hosszabb múltra tekint vissza, kialakulásuk, fejlődésük története a nemzeti történelem és emlékezet része. A két városban koncentrálódó szellemi és tárgyi kulturális javak olyan kincsestárakat alkotnak, melyeknek kiaknázása, vagyis feltárása és a lehető legszélesebb körben való megismertetése az országos kulturális intézményrendszer helyi elemeinek is kötelessége.

A Balatoni Múzeum székhelyén, Keszthelyen közép- és felsőfokú oktatási intézmény is folytat turisztikai témájú képzést. Úgy véljük, a Balatoni Múzeumnak is érdeke a minőségi turisztikai szakképzés, a szakirány népszerűsítése, és élő kapcsolat kiépítése az innen érkező szakemberekkel. Fontos továbbá nemcsak fenntartani, de az ehhez hasonló, közös projektekkel tovább fejleszteni a muzeális intézmények, valamint a köznevelési intézmények közötti szakmai, oktatási-nevelési együttműködést.

Balatoni Múzeum: A mi városunk másképp

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

A Balatoni Múzeum mintaprojektje közvetlenül az intézmény érdekeit szolgáló céljai (helyi turizmusban betöltött szerep erősítése, új turisztikai termék kialakítása, gyűjtemények új tárgyi és audiovizuális anyagokkal való gyarapítása) mellett valamennyi további együttműködő számára is jelentős eredményeket hozhat. A tervezés és megvalósítás eredményeként új utak épülnek ki az intézmények közötti együttműködésben, a megvalósítók szakmailag fejlődnek, megvalósul a felkészülés és az oktatási intézmények felkészítése az oktatásban történő intenzívebb múzeumi részvételre.

A minőségi turisztikai szakképzés múzeumi támogatása, az innen érkező szakember-potenciál iskolán kívüli oktatással történő felkészítése egy – a helyi kulturális közkincsek ismeretén alapuló – konkrét turisztikai attrakció létrehozására mind olyan célkitűzések, melyek alapvetően hosszú távú elképzeléseken alapulnak. Úgy véljük, projektünk által is tovább tudatosulhat az összefüggés a gazdasági fejlődés és a kulturális élet, ezeken belül egy adott település (régió) turisztikai értékeinek kiaknázása, és a helyi oktatási és kulturális intézmények ezt elősegítő tevékenysége között.

Balatoni Múzeum: A mi városunk másképp

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

Projektünk szakmai tervét úgy állítottuk össze, hogy a megvalósítás során átadott tudás és tapasztalat a megcélzott korosztály számára kiemelten hasznos, különösen a gyakorlatban, a „való világban” jól hasznosítható legyen.

A tudásátadás választott módszerei (interaktív előadások, konzultációk) nem unikálisak, de az attitűd, amit átadni szándékozunk – többek között az a tudatosság, mellyel képesek lehetnek a megszerzett tudást akár üzleti céllal is kamatoztatni – több szempontból is eltér attól, amivel a diákok a hagyományos iskolai oktatásban találkoznak. Módszerünk a marketing szemlélet átadása, a „storytelling” pedig ennek haladó szintjét képezi. Bízunk benne, hogy a résztvevők az élet minden területén – a magán- és az üzleti életben is, állásinterjún, prezentáción, bármely termék vagy szolgáltatás értékesítésekor – kamatoztathatják azt a tudást, amit projektünk révén szereztek meg.

Az egyenként átlagosan 90 perces, váltakozva elmélet- és gyakorlatorientált előadásokat / foglalkozásokat tömbösítve tartjuk meg, havi egy, illetve két alkalommal találkozunk a diákokkal. A projekt előkészítési fázisában a résztvevő iskolákkal történt egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy ez a legpraktikusabb, és a diákok számára legkedvezőbb ütemezési mód. A középiskolás korosztályt iskolai, illetve iskolán kívüli tevékenységei (mindennapos testnevelés, egyéni nyelvórák, szakkörök, fakultációk stb.) mellett gyakorlatilag így tudjuk csak bevonni egy ehhez hasonló projektbe.

A Balatoni Múzeum együttműködése a nagykanizsai Thury György Múzeummal, és a Pannon Egyetem Georgikon Karával is hosszú évek óta aktív. Számunkra a Mintaprojekt arra ad lehetőséget, hogy újfajta módon, és némiképp új területeken is kipróbáljuk, hogyan tudunk együtt dolgozni ezen intézményekkel egy közös cél érdekében. A Thury György Múzeum és a Pannon Egyetem nagykanizsai képzési helyszíne közötti együttműködést a projekt során szeretnénk aktivizálni, mentorként átadni e téren is a jó gyakorlatot és tapasztalatokat.

A felsőoktatási intézménnyel kialakított együttműködés hosszútávú fenntarthatóságának biztosítéka, hogy a projekt célkitűzésének megfelelően kiemelt szerepet szánunk az intézmények feladatellátása lehetséges közös pontjainak, a közös érdekek és célok megtalálásának. A jövőben kiemelt partnerként szeretnénk jelen lenni az egyetem éltében, illetve a turisztikai oktatásban, mint külső oktatási helyszín, szakmai gyakorlati hely, illetve tudásbázis. Ennek jegyében szeretnénk elérni, hogy a Pannon Egyetem keszthelyi képzési helyszínén beépüljön a Vendéglátás és turizmus szakirány BA szintű, illetve felsőfokú szakképzésének képzési programjába a mintaprojekt során kidolgozott jó gyakorlat és módszertan.

A projekt során megtartott előadásokat kötetbe szerkesztve a létrejött információhalmaz nem vész el, hanem a későbbiek során újra és újra hasznosításra kerülhet. Ezen ismeretterjesztő módszertani kiadványt ugyanis oktatási segédanyagként használhatják a projektben együttműködő, és ennek mintájára a jövőben hasonló projekteket közösen indító muzeális és oktatási intézmények.

Balatoni Múzeum: A mi városunk másképp

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

Mintaprojektünk megvalósítása során számos új elemmel bővítettük eddigi (múzeumpedagógiai) projekttapasztalatunkat:

Az alapos stakeholder elemzés elkerülhetetlen:

A projekt előkészítésekor több oktatási intézmény vezetőjével és/vagy szakmai munkaközösségével felvettük a kapcsolatot, majd személyes találkozók során ismertettük projektötletünket, ami mindenhol pozitív fogadtatásra és támogatásra talált. A projekt indulásakor viszont azzal szembesültünk, hogy az oktatási intézmények diákjai a vártnál kevésbé érdeklődtek projektünk iránt. Ennek egyik legfőbb oka a diákok nagyarányú leterheltsége (különórák, fakultációk, érettségire ill. felvételire való felkészülés stb.) volt. A diákok és egyes tanárok -partnereink segítségével történő- célzott elérésével, igényeik és lehetőségeik felmérésével és figyelembevételével sikerült a projektet elindítani.

A projektpedagógia/ projektmódszer jól alkalmazható múzeumi (könyvtári, levéltári) környezetben.

Már a mintaprojekt tervezésekor célul tűztük ki a projektmódszer (projektoktatás) elveinek és gyakorlatának alkalmazását. A mintaprojektbe a diákok saját elhatározásból a témai iránti személyes érdeklődésből vagy, mint a keszthelyi Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakiskola növendékei szakmai továbbképzés és kitekintés lehetőségét látva jelentkeztek.

A mintaprojektben a diákok legérdekesebbnek a csoportmunkára/kooperációra épülő feladatmegoldást és a tantárgyköziséget tartották. Pozitívumként emelték ki, hogy a hagyományos iskolai tevékenységekkel ellentétben a mintaprojektben nagyobb szabadságot, önállóságot kaptak (projektötlet kiválasztása, kutatás, séta-helyszínek felkeresése stb.).

A városi séták megtervezése és kivitelezése, mint közös cél elérése a csoportokban egymás kölcsönös segítésével valósult meg, és az eredményeket közösen mutatták be a projekt többi résztvevője előtt. A 4-6 fős csapatokon belül különböző módon, de kialakult a megfelelő differenciálás, vagyis a tevékenységeknek és feladatoknak (téma kitalálása, séta-útvonal kijelölése, forráskutatás, információk összegyűjtése, rendszerezése, vezetőszövegek megfogalmazása és előadása stb.) a tanulók képességeihez alkalmazkodó felosztása. Így mindenki megtalálhatta a számára legszimpatikusabb (rész)feladatot, szerepet, és sikerélménnyel fejezhete be a projektet.

A megvalósítás során a diákok eltérő mértékben igényelték az iskolából érkező pedagógus,közreműködését. Munkájukat pozitívan befolyásolta, ha a tanár nem felülről irányított, hanem a csoport tagjaként segítette az adott séta létrejöttét.

Az említett tantárgyköziség alatt azt értjük, hogy nem egy konkrét tudományterületen belüli, és nem lexikális tudásanyagra volt (csupán) szüksége a diákoknak. „A mi városunk másképp” projekt tematikája kilépett a szokványos tantárgyi keretből, a diákok több (tudomány)területről (történelem, helytörténet, kommunikáció, marketing, turizmus stb) elsajátított ismereteket felhasználva, saját, önálló kutatómunkájukra alapozva alakították ki városi sétáikat.

Balatoni Múzeum: A mi városunk másképp

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

A Balatoni Múzeum projektje egyrészt minden olyan település muzeális intézménye számára adaptálható, ahol van kereslet a turizmus, a turisztikai/idegenforgalmi oktatás – vagy akár a településfejlesztés, városmarketing – generálta helytörténeti, városismereti programokra (séták, túrák, előadások stb.).

A mintaprojekt adaptálható a muzeális intézmények társadalmiasítása során is, ahol a helyi közösség bevonásával kialakított séták a globalizációt ellensúlyozandó segíthetik a helyi közösség építését, a helyi tradíciók megőrzését, a helyi identitás erősítését.

szerző: Major Katalin projektasszisztens

Fotó: Major Katalin

Fotó: Major Katalin
Fotó: Major Katalin
Fotó: Major Katalin
Fotó: Major Katalin
Fotó: Major Katalin
Fotó: Major Katalin
Fotó: Major Katalin