belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kapcsolódó sajtómegjelenés ITT érhető el. A kapcsolódó kiadvány pedig ITT tölthető le. A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek mintaprojektekért felelős munkatársának beszámolója a mintaprojekt elindulásáról itt olvasható.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: IKSZ – történetek a bőröndből

Alcíme: -

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település: Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum (Berettyóújfalu)

Régió: Észak-alföldi régió

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől): -

Együttműködő köznevelési intézmények:

  • BSZC Arany János Gimnázium (Berettyóújfalu)
  • Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
  • BSZC Karacs Ferenc Gimnázium (Püspökladány)
  • Körösi Csoma Sándor Gimnázium (Hajdúnánás)

Együttműködő felsőoktatási intézmény:

Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék

Mentorált múzeum, település:

  • Karacs Ferenc Múzeum (Püspökladány)
  • Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (Hajdúnánás)

Választott módszertan: Iskolai közösségi szolgálat múzeumi környezetben

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen): 23 fő

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

Társadalmi, gazdasági, pedagógiai körülmények, amelyek a mintaprojekt kiindulási helyzetét jellemzik

Mintaprojektünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben rögzített, az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez kötő kötelező feladat teljesítését múzeumi környezetben kívánta elősegíteni az élményközpontúságot, a tudásszerzést és az önkéntesség pozitív érzését helyezve a középpontba.

Úgy véljük, hogy a múzeum társadalmasításának érdekében a múzeumnak lépnie kell a fiatalok felé, nyitnia az általuk képviselt nézetek és ismeretek megfontolására és befogadására, lehetőségeket kell teremteni ahhoz, hogy a múzeumot a sajátjuknak érezzék a fiatalok, és használják az általuk képviselt kultúra fontosnak és jellemzőnek tartott minden szegmensének bemutatására.

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

A mintaprojekt átfogó célja, hogy a múzeum az ismereteket kreatívan összegyűjtő és alkalmazó, gondolkodó, egy adott helyzetre megoldást kereső, önálló, de közösségben is együttműködő fiatal generációnak adjon múzeumi eszközt és teret.

Konkrét céljaink:

1. Igazodva az IKSZ fő nevelési céljához – múzeumi szakmai közösség és a középiskolás diákok számára egyaránt hasznos partneri együttműködés létrehozása.

2. A múzeumi szakmák alapján történő korszerű pályaorientáció, kölcsönös tudásépítés,

3. A fiatalok kompetenciáira építő progresszív múzeumfejlesztés, ahol a múzeum is tanul a fiataloktól.

4. Magas színvonalú megvalósítás: élmény, tudás, tevékenység együttes megvalósítása.

Hosszútávú célunk, hogy a Berettyóújfaluban élő diákok közül is egyre többen válasszák majd IKSZ helyszínként múzeumunkat és ötleteikkel segítsék a múzeum munkáját.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

2017 őszén közös tevékenységre hívtuk a középiskolásokat, ismerjék meg a múzeumi munka fortélyait, váljanak aktív segítőtársakká a múzeumi életben.

A mentorált múzeumok Hajdú-Bihar megye két különböző területén találhatók: a Hajdúságban és Biharban. Mindegyik helyszínen arra kerestük a választ, hogy a fiatalok szerint mit kellene bemutatnia a múzeumnak a helyi fiatalok saját kultúrájából, ami mindenki számára érdekes és tanulságos lenne, és ezt a saját múzeumot a fiatalok egy mini demó verzióban létre tudják-e hozni a múzeum segítségével? Ehhez a választott platform: a kiállítás volt. Így a múzeumi munka, mint eszköz jelent meg a cél létrehozásában, ahol az önkifejezés mellett véleményt is tudtak formálni a résztvevők, amely belső motiváló erejű volt számukra.

A kiállítások munkacíme: IKSZ – történetek a bőröndből.

A keret adott volt, a munkaforma és a megvalósítás múzeumonként más és más, hiszen különbözőek a rendelkezésre álló gyűjtemények, eltérő a diákok érdeklődése, meghatározóak az egyéniségek, a nyitottság mértéke. Éppen ez adott korlátlan lehetőséget a megvalósításhoz

Közös munkánk egy konkrét probléma - Mit örökítenél át az életedből az utókornak? - felvetésével indult, majd a múzeum munkájának megismerésével, szükség esetén kutatással folytatódott, végül a feltett kérdés megválaszolásával, időszaki kiállítás rendezésével zárult. Az IKSZ – történetek a bőröndből című kiállításban muzeológusok és a résztvevő diákok is „elkészítették” a maguk bőröndjét saját életükkel vagy egy választott személyhez kapcsolódóan, mintegy üzenve a jövő emberének. A feladat által lehetőséget biztosítottunk számukra az önálló gondolkodásra, tudásépítésre, véleménynyilvánításra, alkotásra és önkifejezésre egy központilag megfogalmazott kérdés kapcsán: Ki mit tart majd megőrzendő örökségnek akár a 2017 - 2018-as évekből?

A Debreceni Egyetem - BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék közösségszervező alapszak 7 hallgatója kísérte figyelemmel a projekt menetét, bekapcsolódva a téma kutatásába, a kutatás tervezésébe, a kutatás szempontrendszerének kidolgozásába, a kutatási eredmények feldolgozásába, a fiatalokkal való kapcsolattartásba, közös kommunikációs felület - zárt FB csoport fenntartásába.

Mivel a hallgatók nem mindegyike rendelkezett alapvető kutatásmódszertani és muzeológiai ismeretekkel, így ők maguk is rögtön gyakorlatot is szerezhettek a program megvalósítása során. A hallgatók kutatásuk során fókuszcsoportos és személyes interjúk segítségével vizsgálták a projekt hatékonyságát a diákok, a múzeumok és az iskolák oldaláról is. Ugyanakkor a hallgatók érzékenyítése is rendkívül fontos volt a projekt szempontjából, mert közülük sokan középiskolákban fognak tanítani vagy közművelődési intézményekben, esetleg múzeumokban fognak dolgozni. Leendő munkájukat jelentősen elősegíti, ha ismerik az IKSZ-ben rejlő lehetőségeket. Mivel ez a téma meglehetősen új mind a közoktatás, mind a múzeumügy területén, feldolgozása kitűnő kutatási terület is.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

A mintaprojekt lehetőséget adott arra, hogy a diákok olyan feladatok megvalósításában próbálják ki magukat, amik speciálisan a múzeumi környezethez kapcsolódnak. A beszélgetések formájában zajló ismeretátadáskor a gondolkodási képesség és a tudásszerző képesség (ismeretszerző, problémamegoldó, alkotó) fejlődik leginkább, amit a diákok az egyéni tanulás során is kiválóan hasznosíthatnak. A személyes kompetencia alapképességek közül elsősorban az önfejlesztő képesség erősödik, a szociális kompetencia alapképességei közül a szociális kommunikációs, kontaktuskezelési, kötődési, szervezési, érdekérvényesítési (együttműködési, vezetési, versengési) képesség kap kiemelt szerepet. Ezek a képességek az élet minden területén erősítik a diákok személyiségét, ugyanakkor jelentős tapasztalatszerzéssel is jár.

A projekten belül az ismeretszerzés és a kreativitás, véleménynyilvánítás ebben a helyzetben szerencsésen kapcsolódott az élményhez és a tudáshoz. A tudásanyag folyamatosan frissült, így a projektben résztvevők ismeretei nem avulnak el. A múzeum pedig közvetlenül a középiskolásoktól szerezhetett információkat a korosztály elvárásairól, az aktuális trendekről, az érdeklődésükről, amelyek ismeretében közelebb hozhatók programjai, kiállításai a középiskolás korosztályhoz. Új nézőpontot is kapott általuk a múzeum és segítséget a középiskolás korosztály múzeumba hívására.

Programunk közösségépítő hatása vitathatatlan, mind a résztvevők, mind a múzeum számára hasznos volt az együttműködés. A projekt 5 hónapja alatt a diákok bepillantást kaptak olyan szakterületek munkájába is, amelyek a nagyközönség számára szinte láthatatlanok. Az is bebizonyosodott azonban, hogy 5 hónap nem biztos, hogy elegendő a megvalósításhoz, a túl sok idő viszont ráérőssé teheti a résztvevőket, felnőtteket, diákokat egyaránt. Érdemes egy tanévben gondolkozni, amelynek a végén megnyílik a kiállítás. Azt tapasztaltuk, hogy a kézzel fogható, közösen létrehozott alkotást ők maguk is szívesen mutatták meg másoknak, a családnak és a saját korosztályuknak, iskolatársaiknak. Fontos, hogy hagyjunk elegendő időt arra, hogy élvezzék a sikert. A résztvevő diákok a projektben szerzett élmények alapján – reményeink szerint - visszatérő múzeumlátogatók, valószínűleg visszatérő önkéntesek is lesznek az adott múzeumban, akiknek eredményes munkájára már biztosan számíthatnak az intézmények, hiszen ismerik képességeiket, érdeklődésüket, megtapasztalták a projekt során, hogy melyik területen hasznosítható hatékonyan a munkájuk.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari Múzeum: IKSZ – történetek a bőröndből

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

A projekt adaptálhatósága elsősorban nem pénzkérdése. Ha a múzeumi szakemberek kedvet kapva az ismeretátadás ezen formájához, szívesen alkalmazhatják múzeumukban a gyakorlatban. Mivel minden szakterületet érintünk a kiállítás tervezése, rendezése, hasznosítása kapcsán, mindenki megerősítést is kap abban, hogy a múzeumban végzett munkája fontos, érdemes átadni ismereteit az érdeklődő diákoknak. Ugyanakkor saját maga számára is kihívás egy közös projekt megvalósítása az adott korosztállyal. A közös munka során erősödik a programban résztvevők önismerete.

A módszert kipróbálásra ajánljuk múzeumok és kiállítóhelyek részére egyaránt. A Bihari Múzeum (Berettyóújfalu), a Karacs Ferenc Múzeum (Püspökladány) és a hajdúnánási Helytörténeti Gyűjtemény projektjében résztvevő diákok, pedagógusok és múzeumi dolgozók bizonyították, hogy a módszer megvalósítható gyűjteménytől, személyi és anyagi feltételektől függetlenül ott, ahol nyitottak a résztvevők az újra, a tartalmas, közös tevékenységre.

A mintaprojekt adaptálásával egy olyan korosztállyal kerülünk szorosabb kapcsolatba, amelyik életkori sajátosságainál fogva nehezen kapcsolható be a múzeumi világba. Talán ez lesz az egyik út hozzájuk.

Diákok az Arany Gimnáziumból. Fotót készítette: Fekete Márk

A projektben résztvevő egyetemi hallgatók a Bihari Múzeumban. Fotót készítette: Fekete Márk
A Bihari Múzeumban (Berettyóújfalu). Fotót készítette: Fekete Márk
Fotófal a Bihari Múzeumban. Fotót készítette: Fekete Márk
Készül a kiállítás Hajdúnánáson. Fotó: Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény
Projektnyitó a Debreceni Egyetemen. A hajdúnánási diákok Darócziné Bordás Andrea muzeológussal és Dr. Márkus Edina egyetemi adjunktussal. Fotót készítette: Fekete Márk
Püspökladányi középiskolások. Fotót készítette: Karacs Ferenc Múzeum