belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Megjelent a múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.9-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A felhívás indokoltsága és célja

A Kormány az 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. Magyarországon az Európai Unió tagállamainak átlagát tekintve az egész életen át tartó tanulásban való részvétel elmaradásban van, ennek oka a nem formális tanulási formák alacsony szintű kihasználása. A magyar 25-34 éveseknek mindössze 7,2%-a vesz részt ilyen képzésben, míg az európai átlag 19,8%. A 24-65 éves korosztályra vetítve a nem formális és informális tanulásban való részvétel az Európai Unióban átlagosan 42% volt, míg hazánkban 12%. A képzéseken való részvétel iskolai végzettség alapján is eltér az európai mintától. A magyar diplomások kisebb arányban vesznek részt nem formális képzésben, lemaradásuk háromszoros, azonban az alapfokú iskolai végzettségűeké kb. nyolcszoros az EU tagállamok átlagához képest.

A hazai kulturális intézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények) nagy része (beleértve a kis intézményeket is) klasszikusan foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban sok esetben a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra a legtöbb esetben elavult, vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz. Szükséges a tanulási folyamatok, a kompetenciafejlesztés és a képzések, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra megteremtése is. Létre kell hozni a használók számára a közgyűjteményekben (pl. könyvtárakban) őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz való akadálymentes hozzáférés eszközrendszerét.

Az EFOP 4.1 intézkedése tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) és közművelődési infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, bővítését. Jelen konstrukció keretében olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek támogatják az EFOP-3.3 és az EFOP-3.7 intézkedése szerinti, az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket: - elsősorban a tanulási kompetenciák, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik és első kulcskompetenciák), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák fejlesztését, - az attitűdformálást, a tanulás elsajátítását, valamit - a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetenciák növelését, a funkcionális analfabetizmus csökkentését, a hagyományos és online kulturális szolgáltatások hozzáférhetőségének növelését a fogyatékkal élők számára is (2006/962/EK ajánlás szerinti negyedik, ötödik, hatodik és hetedik kulcskompetencia), azaz a fentiek elsajátításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása a cél. A fejlesztések eredményeként az intézmények – sajátos adottságaikra építve – a tanulás helyszíneiként képesek lesznek hatékonyan bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, s jelentősen emelkedik a bevont felnőttek és idősek száma is.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be

 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,
 • az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba vett levéltárak vagy fenntartóik.

A muzeális intézmények esetében igazoló dokumentumként érvényes muzeális intézményi működési engedélyt rendelkezésre állása szükséges, további feltétel, hogy a 2015. évi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a „Muzeális intézmények 2015. évi adatai” elnevezésű, 1444-es számú statisztikai adatlapon teljesítette.

Levéltárak az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba vett levéltárak. Levéltárak esetében az alapító okirat az irányadó.

Az alábbi jogi formával rendelkező, a 4.1. pontnak megfelelő intézmények/szervezetek vagy fenntartóik pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

GFO kódok:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 321 Helyi önkormányzat
 • 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 342 Köztestületi költségvetési szerv
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyéb egyházi szervezet
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • 736 Közhasznú társaság

Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. Azon levéltárak esetében, melyek több mint tíz intézményegységgel/tagintézménnyel rendelkeznek, legfeljebb hat darab, egyenként egy-egy intézményegységre/tagintézményre vonatkozó támogatási kérelem nyűjtható be.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017.02.03-tól 2019.02.03-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017.02.03 – 2017.03.13.

2017.03.17 – 2017.09.17.

2017.07.22 – 2019.02.03.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A felhívás itt tölthető le.