belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Nemes János Művelődési Központ, Hosszúhetény : Rica, rica kukorica… Tájházi program az óvodások helyi fejlesztéséért

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: Rica, rica kukorica…

Alcíme: Tájházi program az óvodások helyi fejlesztéséért

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település: Nemes János Művelődési Központ, Hosszúhetény

Régió: Dél- Dunántúl

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől): Hosszúhetényi Tájház

Együttműködő köznevelési intézmények:

- Zengővárkonyi Gyöngyösbokréta Óvoda

- Erdősmecskei Óvoda

- Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

-

Együttműködő felsőoktatási intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Mentorált múzeum, település: Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tájház

Választott módszertani téma1: A modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága

Választott módszertani téma2: -

Bevont hallgatók és óvodások száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen): 20 hallgató és 95 óvodás korú gyermek

Társadalmi, gazdasági, pedagógiai körülmények, amelyek a mintaprojekt kiindulási helyzetét jellemzik

A projekt érintett területe a gazdag néphagyományokkal rendelkező Baranya megye, mely országosan is kulturális sokszínűségéről és hagyományainak őrzéséről, ápolásáról ismert. Baranya megyében található Hosszúhetény, mely falu a természet értékeinek és a múlt örökségének kincses tára. Hosszúhetény a Kelet-Mecsek déli-lejtőjén a Zengő és a Hármashegy lábánál festői környezetben fekvő település. Hagyományőrző falu színpompás népviselettel, sajátos népdal,- néptánc,- népszokás,- és tájszókinccsel bír. A község lélekszáma 3400 fő. Saját óvodával és iskolával rendelkezik, melyben a gyermekek száma 140 és 300 fő. A Hosszúhetényi Tájház 2011-ben nyitotta meg - megújult formában- kapuit. 2012-től zajlanak múzeumpedagógiai foglalkozások a tájházban. A program kidolgozását egy népművelő/ tájházvezető és egy etnográfus kezdeményezte, bevonva a helyi iskolát és óvodát. Múzeumi órák - és foglalkozások, táborok és rendezvények csalogatják a gyerekeket és a családokat a múzeumba. Hosszúhetény mellett a környező falvak és városok is igénybe veszik a tájház adta lehetőségeket.

A Hosszúhetényi Tájház 2012-től élményszerű múzeumpedagógiai foglalkozásokat kínál az ide látogató gyerekek és pedagógusok számára. Hasznos ismeretszerzést, interaktív tanulást és kreatív alkotási lehetőséget nyújt a hagyományos népi kultúra témakörében. Foglalkozásai változatosan egészítik ki a tananyagokat, megkönnyítik a hon- és népismeret tanítását. Óvodásoknak, általános iskolásoknak tartanak múzeumi foglalkozásokat. Évente 30- 50 foglalkozás zajlik a tájházban tavasztól késő őszig elsősorban iskolás korosztállyal.

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

A program kapcsán 3 intézményből 4 óvodai csoport számára (95 gyerek), 2 alkalommal biztosított a tájház egész délelőtt tartó komplex múzeumpedagógiai foglalkozást a helyi óvónők (5 fő) szekszárdi főiskolai hallgatók ( 20 fő) és a Mecseknádasdi mentorált tájház képviselői ( 2 fő)közreműködésével. A cél az volt, hogy a gyerekek nyitottá váljanak az óvodán kívüli helyszíneken történő foglalkoztatásra, a népi hagyományok megismerésére és elsajátítására. Közvetlen tapasztaláson alapuljon az élménynyújtás, melyben az óvodai élet során előforduló tevékenységformák (játék, vers, mese, ének, énekes játék, mozgás, tánc, környezeti és matematikai tartalmak, rajzolás mintázás kézimunka, munka jellegű feladatok) komplexen megjelenjenek, a tájház környezetének maximális kihasználtságával, eszközeinek bemutatásával és bevonásával.

Nemes János Művelődési Központ, Hosszúhetény : Rica, rica kukorica… Tájházi program az óvodások helyi fejlesztéséért

Fotó: Szegleti Orsolya

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

A Rica, rica kukorica, tematikus program az óvodás korosztályt megcélozva valósult meg a Hosszúhetényi Tájház udvarán a projektben résztvevő partnerek konstruktív együttműködésével. Az egyes tevékenységi körök egymásra épülve, egymást kiegészítve követték egymást, igazodva a gyerekek egyéni sajátosságaihoz, biztosítva számukra a szabad váltást aktív és passzív (pihenés) között. A Megérkezéskor a Tájház játékos bejárása, a helyszín megismerése, az óvodapedagógusok bemutatkozása történt játékkal, mondókával megismerkedve a kukorica szemmel. Az elszórt kukoricaszemek szedegetése közben a kijelölt útvonal követése mellett a következő helyszínre érkeztek, ahol zenével, énekkel kígyózva haladtak tovább a projekt kezdőhelyszínére. M: Élményen alapuló játékos ismeretátadás és ismeretszerzés. Az előzetes ismeretek feltérképezése beszélgetéssel, játékos kérdésekkel, találós kérdéssel. Minta adás a tevékenységek során a játékpedagógia módszereinek alkalmazásával. A következő állomás a tájház kertjébe ültetett „kukoricaföld” mellett zajlott. A kukorica eredetéről, felhasználásáról (régen és ma). A növény részeiről, ápolásáról szólt. M: Információátadás a korosztálynak megfelelő nyelvezettel, szemléltetés, játékos mondókával:”Megfogtam egy magocskát…” Csoportok alakítása játékosan, a kukorica elnevezéseit felhasználva.

A tevékenység 3 részre osztott csoportban zajlott, az ismeretek gyakorlati megélésével:

1.. „Költögető” A kukorica fosztása játékosan csuhéból

2. „Molyoló”Kukoricacső morzsolása, csutával építés, magválogatás, mérés, kukorica kunyhó építés

3. „ Sütögető” Játékos tevékenységek a kültéri kemence körül, lepénytészta dagasztása, sütése, ismerkedés a kukoricaliszttel.

Modern felhasználási módok: kukorica konzerv, zacskós pattogatott kukorica. M: Szociális fejlődést is támogató kooperatív technikák alkalmazásával egyidejű interakciók segítése. Közvetlen megtapasztaláson keresztüli információ átadás. Mese-málé” Óvónők által megírt kukorica mese, kukoricabábokkal, a kukorica különböző részeink felhasználásával: kukorica szár, kukoricacső, kukorica szem. M: Népmesei elemekre támaszkodva – a társadalmi-kulturális sokféleség megjelenítése, annak elfogadására mintanyújtás, a játékpedagógia módszereinek alkalmazásával. Integráció segítése, a közös élményszerzéssel. Szimbolikus eszközök használatával a gyermek gondolkodási folyamatainak aktivizálása. Végül Rica, rica kukorica”Ismerkedés Baranyai gyermekjátékokkal, táncokkal, zenei kísérettel M: A táncos mozgásformák segítségével gyermekek komplex személyiségfejlesztése az élménypedagógia módszerével. Helyi hagyományok megismertetése, mikro-identitás erősítése az élménypedagógiával. A kemencében készült ételek kóstolása, kukorica szem ajándékozása, a projekt személyes továbbélésének lehetőségével.

Nemes János Művelődési Központ, Hosszúhetény : Rica, rica kukorica… Tájházi program az óvodások helyi fejlesztéséért

Fotó: Szegleti Orsolya

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

Az óvodapedagógusokkal való tervezés, együttgondolkodás, együttműködés vártnál is nagyobb sikereket hozott a program tervezése és lebonyolítása kapcsán. Az egyetemi oktatókkal való kapcsolatfelvétel és közös munka gördülékenyen és hatékonyan bonyolódott le. Az eredményességvizsgálat eredménye is azt bizonyította, hogy a hallgatók érzékenyítése a tájházra /múzeumra, megvalósult. A múzeumpedagógia színes módszertani palettáját megismerték, megszerették és kipróbálták a hallgatók. Tájházi programokkal kapcsolatosan fejlesztési javaslatokat fogalmaztak meg, mely eredmények felhasználásra kerülnek a múzeumpedagógiai tevékenység fejlesztése során. A hallgatók pozitívan élték meg a közös munkát és annak eredményét. Motiválttá váltak a szakma és a múzeumpedagógia iránt. A Rica, rica kukorica program jól összehangolt, megszervezett, és jól felépített programnak bizonyult. A kreativitás, rugalmasság, hitelesség, játékosság, szemléltetés módszerei kiválóan hatottak az óvodás korú gyermekekre. Az értékközvetítés, a gyökerek, a hovatartozás érzése erősödött a hiteles néphagyomány átélés során. A projektbe bevont nevelési intézmények elégedettek és hálásak voltak a programban való részvétel lehetőségéért. Hatékony kooperáció alakult ki, ami további együttműködésekre ad lehetőséget. A jó hírnév továbbvitele garantálttá vált.

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

A Rica, rica kukorica program megvalósítható hasonló paraméterekkel rendelkező tájház/múzeum udvarában. A megfelelő humán erőforrás (5-6 fő ) biztosítása esetén a téma délelőtt lebonyolítható, kivitelezhető. A demonstrációs eszközök (kiskosár, mérőedények, vödrök, tálak) és a kukorica részeinek (kukoricaszár, kukoricacső, csuhé) beszerzése esetén 40 gyerek forgórendszerben való tevékenytetése megvalósítható. A mese előadás, egy kis színészi vénával megáldott csapatnak (4 fő) nem jelenthet akadályt. A nagymozgáson alapuló táncház megfelelő nagy tér biztosításával lebonyolítható. A Kukoricás lepény nem, de a málé sütés kemence híján is kivitelezhető, előre elkészítéssel. A mentorált tájház képviselője, szemlélőként vett részt a projektben, megfigyelve a jó gyakorlat bemutatását. Tapasztalatai alapján megállapította, hogy a program – a megfelelő demonstrációs tárgyak biztosításával - adaptálható és kivitelezhető a Mecseknádasi Tájházban is a helyi óvónők bevonásával.