belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

ORSZÁGOS MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS INDUL AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉST NYÚJTÓ KÖZNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN

Szentendre, 2017. február 2. - Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, valamint dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a szentendrei Skanzenben csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón mutatta be a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projektet.

Dr. Hoppál Péter elmondta, hogy a február 1-jén indult és három éven át tartó „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” programra kétmilliárd forint kiemelt európai uniós forrás áll rendelkezésre. A kulturális alapellátást segítő projekt országos múzeumi és könyvtári központi módszertani fejlesztésként a Széchenyi 2020 program keretében, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” a múzeumok és könyvtárak számára nyújt segítséget a szakmai továbbképzési rendszer fejlesztésével, elősegíti ezen intézmények formális és nem formális oktatásba való hatékonyabb bekapcsolódását, a kompetencia- és készségfejlesztő tanulást támogató szolgáltatások bevezetését, hozzájárul a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények közötti együttműködések bővítéséhez.

A projektnek, mint a múzeumi és könyvtári rendszerre kiterjedő módszertani fejlesztésnek átfogó célja, hogy a kulturális intézményrendszer az általa kínált nem formális és informális oktatási szolgáltatásokkal hatékonyan tudjon hozzájárulni a köznevelés esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításához, az oktatásba való visszatérés ösztönzéséhez. A fenti célok elérése által pedig csökkenjen a korai – végzettség nélküli – iskolaelhagyók száma, javuljon a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete, erősödjön a fiatalok társadalmi integrációja, csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők aránya.

A projekt célcsoportját a múzeumi és könyvtári szakemberek, a pedagógusok és pedagógushallgatók, közvetetten pedig az alap- és középfokú oktatásban résztvevő tanulók és az óvodás gyermekek jelentik.

Dr. Bereczki Ibolya, a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatok ellátásáért felelős főigazgató-helyettese, egyben a projekt szakmai vezetője ismertette a projekt múzeumi komponensének projektelemeit. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Skanzen – azon belül a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ – eddigi tevékenysége, elkötelezettsége a múzeumok és iskolák együttműködése, valamint a kompetenciaalapú oktatás iránt, továbbá az előző uniós pályázati ciklusban, 2008-2014 között sikeresen megvalósított Múzeumok Mindenkinek Program (MMP) garantálja a szükséges alapokat és tapasztalatokat ahhoz, hogy konzorciumvezetőként valóban „felsőbb osztályba lépjen”, és konzorciumi partnerével sikerre vigye a projektet. Az újonnan induló projekt a Múzeumok Mindenkinek Program minőségi továbbfejlesztéseként valósul meg, a hazai muzeális intézmények, múzeumi szakemberek, és pedagógusok körében már elindult szemléletváltás kiteljesítésére, magasabb szintre emelésére törekszik. A projekt múzeumi területen hiánypótló módszertani kutatásokkal indul, melyekhez hosszú távon fenntartható módszertani fejlesztések kapcsolódnak. A fejlesztések között szerepel a szakképzés támogatása múzeumi kreatív iparági eszközökkel, az iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetencia-fejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében, a digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása, a szolgáltató múzeum kritériumrendszerének kidolgozása, az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat múzeumi lehetőségeinek kiaknázása, továbbá ajánlás készül a múzeumi minőségmenedzsment rendszer bevezetésére is.

A 16 témakört felölelő 20 mintaprojekt megvalósítói körét úgy válogatták össze, hogy a múzeumok az ország minden régióját lefedjék, és múzeumtípusát képviseljék. A múzeumi ismeretátadás területén megvalósított mintaprojektek és jó gyakorlatok disszeminációja hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai műhelytalálkozókon, a 41 fős országos múzeumi koordinátorhálózaton keresztül, illetve online és nyomtatott kiadványok formájában valósul meg. A kulturális alapellátás erősítése céljából a projekt részeként kerül kidolgozásra 10 féle - 8 múzeumi szakembereknek és 2 pedagógusoknak szóló - akkreditált képzés. A projekt eredményeinek kommunikálására média kampány és a www.muzeumifejlesztes.hu projekt honlap szolgálnak. További cél a múzeumpedagógiai adatbázis (Múzeumi a’la carte) nemzetközi hálózatba csatornázása. A projekt országos hatókörű múzeumi programjában kitűzött célok között szerepel 150 múzeumi területen működő intézménnyel együttműködési megállapodás kötése, számos köznevelési és felsőoktatási intézmény bevonása, a pedagógusok, az egyetemi oktatók és a pedagógushallgatók érzékenyítése.

Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója elmondta: a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt országos hatókörű könyvtári programja Az én könyvtáram címmel valósul meg a FSZEK, a 19 megyei könyvtár, az OSZK Könyvtári Intézet, az Országos Pedagógiai Könyvtár- és Múzeum, valamint könyvtár-szakmai szervezetek bevonásával. Cél – kapcsolódva a korábbi TÁMOP, TIOP és más jelenlegi EFOP pályázatokhoz - az országos könyvtári rendszer továbbfejlesztése. A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató könyvtári szolgáltatások alkalmazása valósul meg, illetve országos, 40 főből álló szaktanácsadói hálózat alakul. A fejlesztési irányok között szerepel az olvasáskultúra-, a digitális írástudás, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, különös tekintettel a digitális szövegértésre, az egyéni és közösségi tanulásra.

A program révén lehetőség nyílik a könyvtári területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések lebonyolítására is. Szakmai műhelyek új módszertani és mintaprogram-csomagokat dolgoznak ki, a legjobb gyakorlatok integrálásával pedig összesen 90 mintaprogram alakul. A projektben kiemelt szempont a hátrányos helyzetűek bevonása, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése, illetve az esélyegyenlőség biztosítása. Külön, e célcsoportokra fókuszáló – felzárkóztató, hátránykompenzáló, tehetséggondozó – alprojektek is készülnek. A fejlesztés keretében négy akkreditált képzés kidolgozása és lebonyolítása a könyvtáros szakma megújulását, ismereteinek frissítését teszi lehetővé. A képzések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – a pályázat forrásaiból megújuló – Közraktár utcai Oktatóközpontjában zajlanak. Nyolcvan konferencia, workshop, program segíti a szakmai információcserét, 2019 első negyedévében egy országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampányra is sor kerül. Az információs háttérbázist a www.azenkonyvtaram.hu címen létrejövő, új szakmai portál biztosítja, és egy módszertani kiadványsorozat is napvilágot lát a projektidőszak végére.

A sajtóesemény végén a résztvevő konzorciumi partnerek ünnepélyesen aláírták a projekt indulásáról szóló Emléklapokat, majd Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, a projekt könyvtári területének a szakmai vezetője rövid prezentációban ismertette Az én könyvtáram című projektet. Ezt követően a Skanzen Ismeretátadási Osztályának munkatársai érzékenyítő interaktív múzeumpedagógiai bemutatót tartottak.

 

Interjúegyeztetés, további sajtóinformációk:

Interjúegyeztetés Dr. Hoppál Péterrel: Bálint Ágnes: 06 30 942 8223

Interjúegyeztetés a sajtótájékoztató további szereplőivel: 06 30 655 2534

 

További információ: muzeumeskonyvtar2020@gmail.com

www.muzeumeskonyvtar2020.hu

 

Dr. Fodor Péter, dr. Hoppál Péter és dr. Bereczki Ibolya

Dr. Fodor Péter, dr. Hoppál Péter és dr. Bereczki Ibolya
 dr. Hoppál Péter
dr. Hoppál Péter
Káldy Mária, az esemény moderátora