belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

ORSZÁGOS MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS INDUL AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉST NYÚJTÓ KÖZNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN

Szentendre, 2017. február 2. - Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, valamint dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója a szentendrei Skanzenben csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón mutatta be a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projektet.

Dr. Hoppál Péter elmondta, hogy a február 1-jén indult és három éven át tartó „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” programra kétmilliárd forint kiemelt európai uniós forrás áll rendelkezésre. A kulturális alapellátást segítő projekt országos múzeumi és könyvtári központi módszertani fejlesztésként a Széchenyi 2020 program keretében, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg.

„Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” a múzeumok és könyvtárak számára nyújt segítséget a szakmai továbbképzési rendszer fejlesztésével, elősegíti ezen intézmények formális és nem formális oktatásba való hatékonyabb bekapcsolódását, a kompetencia- és készségfejlesztő tanulást támogató szolgáltatások bevezetését, hozzájárul a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények közötti együttműködések bővítéséhez.

A projektnek, mint a múzeumi és könyvtári rendszerre kiterjedő módszertani fejlesztésnek átfogó célja, hogy a kulturális intézményrendszer az általa kínált nem formális és informális oktatási szolgáltatásokkal hatékonyan tudjon hozzájárulni a köznevelés esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításához, az oktatásba való visszatérés ösztönzéséhez. A fenti célok elérése által pedig csökkenjen a korai – végzettség nélküli – iskolaelhagyók száma, javuljon a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete, erősödjön a fiatalok társadalmi integrációja, csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők aránya.

A projekt célcsoportját a múzeumi és könyvtári szakemberek, a pedagógusok és pedagógushallgatók, közvetetten pedig az alap- és középfokú oktatásban résztvevő tanulók és az óvodás gyermekek jelentik.

Dr. Bereczki Ibolya, a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatok ellátásáért felelős főigazgató-helyettese, egyben a projekt szakmai vezetője ismertette a projekt múzeumi komponensének projektelemeit. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Skanzen – azon belül a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ – eddigi tevékenysége, elkötelezettsége a múzeumok és iskolák együttműködése, valamint a kompetenciaalapú oktatás iránt, továbbá az előző uniós pályázati ciklusban, 2008-2014 között sikeresen megvalósított Múzeumok Mindenkinek Program (MMP) garantálja a szükséges alapokat és tapasztalatokat ahhoz, hogy konzorciumvezetőként valóban „felsőbb osztályba lépjen”, és konzorciumi partnerével sikerre vigye a projektet. Az újonnan induló projekt a Múzeumok Mindenkinek Program minőségi továbbfejlesztéseként valósul meg, a hazai muzeális intézmények, múzeumi szakemberek, és pedagógusok körében már elindult szemléletváltás kiteljesítésére, magasabb szintre emelésére törekszik. A projekt múzeumi területen hiánypótló módszertani kutatásokkal indul, melyekhez hosszú távon fenntartható módszertani fejlesztések kapcsolódnak. A fejlesztések között szerepel a szakképzés támogatása múzeumi kreatív iparági eszközökkel, az iskolai felzárkóztatás, tehetséggondozás, kompetencia-fejlesztés múzeumi támogatása a korai iskolaelhagyók csökkentése érdekében, a digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása, a szolgáltató múzeum kritériumrendszerének kidolgozása, az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat múzeumi lehetőségeinek kiaknázása, továbbá ajánlás készül a múzeumi minőségmenedzsment rendszer bevezetésére is.

A 16 témakört felölelő 20 mintaprojekt megvalósítói körét úgy válogatták össze, hogy a múzeumok az ország minden régióját lefedjék, és múzeumtípusát képviseljék. A múzeumi ismeretátadás területén megvalósított mintaprojektek és jó gyakorlatok disszeminációja hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai műhelytalálkozókon, a 41 fős országos múzeumi koordinátorhálózaton keresztül, illetve online és nyomtatott kiadványok formájában valósul meg. A kulturális alapellátás erősítése céljából a projekt részeként kerül kidolgozásra 10 féle - 8 múzeumi szakembereknek és 2 pedagógusoknak szóló - akkreditált képzés. A projekt eredményeinek kommunikálására média kampány és a www.muzeumifejlesztes.hu projekt honlap szolgálnak. További cél a múzeumpedagógiai adatbázis (Múzeumi a’la carte) nemzetközi hálózatba csatornázása. A projekt országos hatókörű múzeumi programjában kitűzött célok között szerepel 150 múzeumi területen működő intézménnyel együttműködési megállapodás kötése, számos köznevelési és felsőoktatási intézmény bevonása, a pedagógusok, az egyetemi oktatók és a pedagógushallgatók érzékenyítése.

Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója elmondta: a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt országos hatókörű könyvtári programja Az én könyvtáram címmel valósul meg a FSZEK, a 19 megyei könyvtár, az OSZK Könyvtári Intézet, az Országos Pedagógiai Könyvtár- és Múzeum, valamint könyvtár-szakmai szervezetek bevonásával. Cél – kapcsolódva a korábbi TÁMOP, TIOP és más jelenlegi EFOP pályázatokhoz - az országos könyvtári rendszer továbbfejlesztése. A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató könyvtári szolgáltatások alkalmazása valósul meg, illetve országos, 40 főből álló szaktanácsadói hálózat alakul. A fejlesztési irányok között szerepel az olvasáskultúra-, a digitális írástudás, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, különös tekintettel a digitális szövegértésre, az egyéni és közösségi tanulásra.

A program révén lehetőség nyílik a könyvtári területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések lebonyolítására is. Szakmai műhelyek új módszertani és mintaprogram-csomagokat dolgoznak ki, a legjobb gyakorlatok integrálásával pedig összesen 90 mintaprogram alakul. A projektben kiemelt szempont a hátrányos helyzetűek bevonása, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése, illetve az esélyegyenlőség biztosítása. Külön, e célcsoportokra fókuszáló – felzárkóztató, hátránykompenzáló, tehetséggondozó – alprojektek is készülnek. A fejlesztés keretében négy akkreditált képzés kidolgozása és lebonyolítása a könyvtáros szakma megújulását, ismereteinek frissítését teszi lehetővé. A képzések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – a pályázat forrásaiból megújuló – Közraktár utcai Oktatóközpontjában zajlanak. Nyolcvan konferencia, workshop, program segíti a szakmai információcserét, 2019 első negyedévében egy országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampányra is sor kerül. Az információs háttérbázist a www.azenkonyvtaram.hu címen létrejövő, új szakmai portál biztosítja, és egy módszertani kiadványsorozat is napvilágot lát a projektidőszak végére.

A sajtóesemény végén a résztvevő konzorciumi partnerek ünnepélyesen aláírták a projekt indulásáról szóló Emléklapokat, majd Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, a projekt könyvtári területének a szakmai vezetője rövid prezentációban ismertette Az én könyvtáram című projektet. Ezt követően a Skanzen Ismeretátadási Osztályának munkatársai érzékenyítő interaktív múzeumpedagógiai bemutatót tartottak.

 

Interjúegyeztetés, további sajtóinformációk:

Interjúegyeztetés Dr. Hoppál Péterrel: Bálint Ágnes: 06 30 942 8223

Interjúegyeztetés a sajtótájékoztató további szereplőivel: 06 30 655 2534

 

További információ: muzeumeskonyvtar2020@gmail.com

www.muzeumeskonyvtar2020.hu