belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Pályázat gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására

A pályázat célja

Jelen pályázat a gyermek- és ifjúsági tábor megvalósítását tűzte ki célul (például: nyári tábor, edzőtábor, színjátszótábor, erdei iskola, nyelvtábor stb.). A beküldött pályázatokat a Play Live alapítvány kuratóriuma bírálja el. Figyelembe veszik, hogy a támogatni kívánt tábornak, ki a célközönsége, mekkora a hatóköre, megvalósítható és fenntartható-e. A pályázat szigorúan politika és marketing tevékenység mentes, az ilyen jellegű, események tárgytalanok és nem vehetnek részt a pályázaton. Mindemellett az alapítvány szívesen lát olyan pályaműveket melyek egyéni, de megvalósítható elképzeléseket tartalmaznak és egyeznek szervezet szellemiségével.

Pályázók köre: Gazdasági társaság, civil szervezet, magyarországi székhelyű és határon túli alapítvány, egyesület, magyarországi és határon túli természetes személy, egyéni vállalkozó, szervezet, intézmény

Igényelhető támogatás összege: 200.000 Ft

A pályázat keretösszege: 600.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Finanszírozás módja: elő- és utófinanszírozás

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014.05.01.-2014.12.31.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.


Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:

  • bérleti díj
  • tiszteletdíjak (tanárok, előadók),
  • felszerelés biztosítása,
  • eszközbérlés,
  • technikai költség,
  • utazási költség,
  • szállás,
  • nyomdai költség.


Pályázati feltételek

Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Amennyiben ugyanazon pályázó több pályázatot nyújt be, a nevezési díj összegét pályázatonként köteles megfizetni, azaz minden benyújtott pályázat után külön-külön fizetendő nevezési díj.

A pályázó a pályázati adatlap aláírásával elfogadja a Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány érvényes pályázati szabályzatát.


A pályázat benyújtásának módja

A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden releváns kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani. Az elektronikus úton benyújtott pályázati adatlapot számítógéppel kérjük kitölteni.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot, társasági szerződést vagy alapító okiratot (másolatban), természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya és adókártya fénymásolatát. Továbbá csatolni kell a nevezési díj megfizetését igazoló dokumentumot.

A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is, pdf formátumban, egy dokumentumban, el kell juttatni az Alapítvány számára. Az elektronikusan benyújtott dokumentum címe a pályázó neve nagybetűvel. Pl.: MINTA TAMÁS.

Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről. A postai borítékon fel kell tüntetni a „tábor" jelszót. E-mailen történő pályázat benyújtásánál a tárgy mezőbe kérjük beírni a „tábor" jelszót.

Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
E-mailben: playlivealapitvany@gmail.com

A benyújtás határideje: 2014. április 30. éjfél

Határidőben benyújtott pályázatnak az a pályázat minősül, melyet a határidőig e-mail útján megküldtek, és a határidő napján postára adtak.

A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani, a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.


Nevezési díj: A pályázaton való indulás feltétele a nevezési díj befizetése. A pályázó nevezési díj címen 8.000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre. Érvénytelen pályázat esetén sem kerül visszafizetésre a nevezési díj.


Nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai

(rózsaszín) csekken kell az Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány 10103881-04781200-01003006 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázó (szervezet) nevét.


A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a Play Live Alapítvány kuratóriuma a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 30 munkanapon belül elbírálja. A kuratórium döntését valamennyi elbírálási szempont együttes figyelembevételével, szabad mérlegeléssel hozza meg, döntéséről a pályázók a döntést követő legkésőbb 10 munkanapon belül e-mail fiókjukon keresztül értesítést kapnak.

Elbírálás szempontjai:

- projekt hatóköre, mérete,

- projekt nyilvánossága,

- projekt technikai színvonala,

- projekt szakmai színvonala,

- költségvetés részletessége, indokoltsága,

- projekt fenntarthatósága,

- pályázati kiírás szerinti formai követelmények betartása.

Eredményhirdetés dátuma: 2014. június 16.

A kuratórium által támogatott pályázat megvalósítására, a Play Live Alapítvány a támogatottal Támogatási megállapodást köt, a támogatási döntéstől számított 30 munkanapon belül.


Érdeklődni lehet: playlivealapitvany@gmail.com

További információ a Play Live Alapítvány honlapján.