belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Rippl-Rónai Múzeum: Tárgyak, sorsok, emberek

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: Tárgyak, sorsok, emberek

Alcíme: -

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település: Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Régió: Somogy, Dél-Dunántúl

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől):

Együttműködő köznevelési intézmények:, Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium

Együttműködő felsőoktatási intézmény: Kaposvári Egyetem

Mentorált múzeum, település: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szenna

Választott módszertani téma1: Új munkatársként a múzeumban

Választott módszertani téma2: Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen): 40

Társadalmi, gazdasági, pedagógiai körülmények, amelyek a mintaprojekt kiindulási helyzetét jellemzik

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban 2007-óta folyik következetes múzeumpedagógiai tevékenység. Pedagógiai, idegenforgalmi, közművelődési eredményeink ettől az időponttól jelennek meg mérhetően, s adják a mintaprojekt közvetlen előzményét.

A közoktatás szempontjából alapvetően a város, tágabban a járás az a terület, ahol múzeumunk hatékonyabban jelen van, sikerült beépülnie az intézmények, pedagógusok – azaz a célcsoport tudatába. Itt mondható el az, hogy a tárgyalt terület iskolái és pedagógusai számolnak a múzeummal, mint a szabadidő hasznos eltöltésének, jobb esetben az oktatás területével. (2016-ban 28 óvodás, 298 általános iskolás, 14 középiskolás, 2 felsőoktatási csoport (összesen 342 csoport) 9203 fővel vett részt a múzeumi foglalkozásokon). Ezen a területen múzeumunk az egyedüli olyan intézmény, mely a városban illetve a megyében csatlakozni tud az iskolák oktatási tevékenységéhez.

Múzeumunk igyekszik mind szélesebb, partneri kapcsolatrendszert kiépíteni és működtetni. Ennek kiépítése történik a napi spontán munkakapcsolatokon keresztül ugyan úgy mint a konkrétan ennek a célnak az érdekében megvalósított szakmai rendezvényeken, nyílt napokon. Jelen pillanatban az általános iskolákkal a legszélesebb a kapcsolatrendszerünk, mely 350 aktív pedagógusi címben realizálódik. Természetesnek tartjuk, hogy jóval kisebb arányban képviseltetik magukat a középiskolák és tanáraik (73 cím). A civil szervezetekkel meglevő kevés, de élő kapcsolatunkat 23 kontakt cím jegyzi. Mikro szintű kapcsolatrendszerünket kb. 800 magán email cím képviseli, mely alapvetően a kisgyermekes családoknak szóló programjainkon keresztül került gyűjtésre, és folyamatos bővítésre.

Múzeumunk jelen pillanatban az óvodás korosztálytól indulóan az általános iskolásokon át – igaz, kevesebb foglalkozással – de egészen a középiskolás korosztályig kínál, az oktatáshoz különböző szinten kapcsolódó foglalkozásokat.

Rippl-Rónai Múzeum: Tárgyak, sorsok, emberek

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

Mintaprojektünk közvetlen, rövid távú célja a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnáziummal történő eddig lanyha munkakapcsolat aktivizálása, a pedagógusok megismertetése a múzeumban rejlő speciális művészeti lehetőségekkel. Szeretnénk építeni a művésztanárok és diákjaik tudására is, hogy ez a tudás megjelenhessen a múzeumunk múzeumpedagógusainak ismeretei között. Szeretnénk, ha a pedagógusok az elkövetkezendő években aktívabb munkakapcsolatot alakítanának ki a múzeumunkkal, többek között azért, mert a velük közösen megalkotott mintaprojekt hosszú távon is rendelkezésükre áll. Szeretnénk azt is, hogy az iskolát elvégző diákok, majd mint alkotó emberek, tekintsenek úgy a múzeumra (ne csak a kaposvárira, hanem az ország valamennyi közgyűjteményére) mint egy olyan nyitott, a kreatív alkotóművészeket befogadó, intézményrendszerre, melyhez bármikor fordulhatnak, ha alkotómunkájukhoz kutatási, inspirációs háttér kell. A projekttel kapcsolatban megismerhetik a gyűjteményi háttér használatának elméleti és gyakorlati lehetőségeit ugyan úgy, mint azokat a szakembereket (muzeológusok és múzeumpedagógusok) akikhez az ország bármely múzeumában fordulni lehet. Ezen célok megvalósulásával egyben teljesíthettük a 2. választott módszertani téma célkitűzését (Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására) is.

Közvetett, már hosszú távú célunk a középiskolák megszólítása ezzel, a kifejezetten az ő, érettebb korosztályuk számára készült programmal. E mellett közvetett, a mentorált intézménnyel közösen megfogalmazott célunk az is, hogy olyan programot dolgozzunk ki, melyet más múzeumok is – némi átdolgozás után – meg tudjanak valósítani.

Közép és hosszú távú célunk a korai iskolaelhagyás csökkentése, mely a jelen esetben a Zichy Iskola esetében évi 4%. Véleményünk szerint a program kilenc alkalma a projekt éve alatt (érdekessége, változatossága okán) javít ezen a számon, ám tény, hogy önmagában meg nem szünteti azt.

A projekt tervezése, során megpróbáltuk kidolgozni azokat a módszereket, melyekkel hathatósan tudjuk a fentebb meghatározott célokat megvalósítani. Úgy gondoltuk, hogy a végzendő tevékenységek alapoznak a korosztály fiataljaitól ebben a korban már elvárt fejlettebb empatikus készségekre, a már megjelenő komolyabb életcélok megvalósításából adódó, az ehhez szükséges céltudatosabb információ gyűjtést, elemzést, feldolgozást végző kognitív kompetenciák meglétére és fejlesztésére. A közös munka során fontos szerepe lesz a kontaktus és konfliktuskezelési, kötődési, együttműködési alapképességek, összefoglalóan a szociális kompetenciák meglétének és a munka során történő fejlesztésének.

Rippl-Rónai Múzeum: Tárgyak, sorsok, emberek

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

A mintaprojekt során alkalmazott módszerek, eszközök nem újdonságok. A projekt egésze leginkább az alkalmazott demonstrációs eszközök, felhasznált anyagok gazdagsága, mennyisége tekintetében jelent újdonságot, mely alap kellene, hogy legyen a jelenben és a jövőben a hazai múzeumpedagógiában.

Ide sorolható a projekt során használt drámapedagógia elemek alkalmazása is, melynek kivitelezésében részt vesznek a Csiky Gergely Színház művészei. Ez nem csak a diákoknak jelent majd élményt és hathatósabb beleélési helyzetet, segítséget a helyzetgyakorlatok megoldásában, hanem a programot megvalósító múzeumpedagógusok számára is hatékony tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít.

Ezek a tervek csak részben tudtak megvalósulni: jól működtek a gyerekek empatikus képességeire alapozó foglalkozáselemek, ellenben az elvárt kreativitás – mely egy művészeti iskola esetében alap kellene, hogy legyen – nem olyan mértékben jelent meg, mint vártuk volna. Gyors felmérésünk, illetve megfigyelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az iskola sok diák számára csak átmeneti tanulási terepül szolgál, a gyerekek nagy része átlagos művészeti képességekkel és kreativitással rendelkezik, hozzáállásukban sok esetben tükröződik az átmeneti jellegből adódó érdektelenség.

Ebből a szempontból jobban sikerült a mentorált intézmény programja, ahol – természetesen leegyszerűsítve - korabeli eszközökkel, szabadtéri „sütések, főzések” valósultak meg, olyan fiatalokkal, akik társadalmi helyzetükből adódóan abban az iskolában tartózkodnak, ahol tartózkodniuk is kell, így azt elfogadva, helyüket tudva, aktívan, hálásan vettek részt a programokban.

Rippl-Rónai Múzeum: Tárgyak, sorsok, emberek

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

Programunk nagy hangsúlyt fektetett a nagy mennyiségű demonstrációs eszköz és eredeti tárgy, lelet felhasználására. Ehhez komolyan együtt kellett működni a szakmuzeológusokkal. Tudjuk, hogy ez nem minden múzeumban tud hathatósan megvalósulni, hiszen sok szakember még mindig nem eléggé nyitott a múzeumpedagógiára.

A tárgyak, leletek használata volt az a pont, ami megnyitotta a gyereket a foglalkozás témája, és a múzeumpedagógus felé. Későbbi elmondásuk alapján a jól előkészített, prezentált, és egy kis dramaturgiával elővezetett lelet kézbe vétele volt igen nagy élmény számukra.

A megvalósult projekt során az alábbi egyéb tapasztalatok, kérdések kerültek megfogalmazásra: fent lehet-e tartani hosszú távon, egy gazdagon kialakított, elindított programot? Amíg az oktatási rendszer nem múzeumbarát, addig érdemes-e csak a foglalkozásoktól és velük a múzeumoktól várni azt, hogy az iskolák és különösen a középiskolák hathatós számban megjelennek a foglalkozásainkon?

Rippl-Rónai Múzeum: Tárgyak, sorsok, emberek

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

Programunk alapötlete, a múzeumi leleteken, tárgyakon keresztül egykori személyek, események, sorsok megidézése bármelyik múzeum múzeumpedagógusa számára átvehető téma, mely komolyabb anyagi ráfordítást sem igényel, ám mindenképpen igen komoly együttműködést feltételez, igényel az adott múzeum gyűjteményeit kezelő, ahhoz hozzáférő szakemberekkel, muzeológusokkal, kutatókkal. Ha ők a megfelelő mennyiségű és minőségű eredeti leletet biztosítják a kollégák számára, a program tökéletesen megvalósíthatóvá válik.

Szerző: Őszi Zoltán

Fotók: Rippl Rónai Múzeum

Fotó: Rippl Rónai Múzeum

Fotó: Rippl Rónai Múzeum
Fotó: Rippl Rónai Múzeum
Fotó: Rippl Rónai Múzeum
Fotó: Rippl Rónai Múzeum