belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Segítő Diákok pályázat diákok és pedagógusok számára

Idén is meghirdetésre került a Segítő Diákok pályázat diákok és pedagógusok számára.

Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjait minél jobban megismerhessék az intézmények, diákok, pedagógusok és szülők. A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök) számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.


A pályázat szakmai indoklása

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelyben három tényező – oktatás, önkéntesség és társadalmi felelősségvállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő attitűd. Fontos cél az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás.
Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.


A pályázat célja

Célunk azokat a – szakmai zsűri által kiválasztott – működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését.

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.
A pályázat további céljai:
• minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálon olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
• minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
• elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
• minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az iskolai közösségi szolgálat programja.

A pályázat kategóriái:

1. Diák:
„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2016. január 1-je után érettségiző diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek. A pedagógus segítse a diákot a tevékenység kapcsán és tapasztalatait egy ajánló levélben írja le.

2. Pedagógusok:
A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása a törvényben meghatározott nyolc tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása, illetve a tevékenységben résztvevő fogadó intézmény szakmai levele.
„A”téma: Intézményen belüli tevékenység leírása: Ebben az esetben nincs szükség a fogadó intézmény támogató levelére, csak abban az esetben, ha valamilyen szervezeten keresztül iskolán kívüli segítettek vonódnak be a programba.
„B”téma: Intézményen kívüli tevékenység egy fogadó intézménynél: Ebben az esetben a fogadó intézmény támogató levele szükséges.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó több kategóriában pályázhat, de egy kategóriában egy pályázatot adhat be.


A pályázat szakmai követelményei

A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. kategória A), B) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:
• Felkészítés – tevékenység − feldolgozás bemutatása.
• Szociális kompetenciák fejlesztésének megvalósulása tapasztalati tanulás útján.
• A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.
• A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.
• Szabad választás elve: A diákok – a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján – maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket.

A pályamunkák díjazása
A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 1–5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg.

Nem részesülhet díjazásban az a pályázó, aki valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
Nem részesülhet díjazásban az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósításának módja vagy eredménye
• alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sérthet;
• a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével járhat, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik;
• nem áll összhangban a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakkal.

A pályázatok benyújtásának módja és helye


A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2015.” jelige feltüntetésével az e-mail tárgyában.

1. kategória esetén (diákok)
„A” Film: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatokat aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni, a pályamunkákat pedig mp4 formátumú fájlban a pályázó nevén (vezetéknév¬, keresztnév, kategória) mentve kell e-mailben elküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban). Rövidfilm és videoklip esetében, amennyiben a beadott pályamű tartalmaz bármilyen nem a pályázó által készített művet vagy annak részletét (zene, film, fotó), akkor a pályamunkához csatolni kell a felhasznált mű készítőinek (kiadó, illetve jogtulajdonos) írásos beleegyezését. Szabadon felhasználható zeneművek érhetőek el az alábbi oldalon: http://freemusicarchive.org
„B” Fotók: A Pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni, a pályamunkákat pedig a pályázó nevén (vezetéknév¬, keresztnév, kategória) mentve kell e-mailben elküldeni (határidő és cím: lásd a VI. pontban).

2. kategória esetén (pedagógusok és fogadóintézmények)
Az „A és B”témához pályázati adatlapot, illetve a Nyilatkozatot aláírva, PDF formátumban és Word formátumban (aláírás nélkül) kell beküldeni (határidő és cím lásd a VI. pontban), illetve a kapcsolódó képi dokumentációt az elektronikus levélhez csatoltan kérjük eljuttatni. A csatolt dokumentumok együttes mérete ne haladja meg a 10MB-ot.
Kérjük, hogy a pályázati anyagot szíveskedjenek megőrizni. A bírálat szempontjából kizárólag az aláírt, és PDF formátumban megküldött pályázati anyagokat tudjuk figyelembe venni. A Word a győztesek esetén segíti a jó gyakorlat Közösségi Szolgálat Portálon való bemutatását.

A pályázatok benyújtásának módja és határideje


Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu
A pályázatokat 2015. szeptember 15. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont).

A pályázat során hiánypótlásra határidőn túl nincs lehetőség.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2015. október 15.

További információk a pályázatról és a benyújtásáról a mellékletben és a következő oldalakon találhatók:

http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/105

http://www.ofi.hu/palyazat/segito-diakok-2015