belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt

A kulturális ágazat szakpolitikai felelősségi körébe tartozó újabb projekt vette kezdetét 2017. február 1-én „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” címmel, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számmal. A Széchenyi 2020 keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére 2 milliárd forint keretösszegből 36 hónapon keresztül zajló projekt révén a szociokulturális hátrányok csökkentését és a kulturális javakhoz való hozzáférést nem formális és informális tanulási alkalmakkal támogató múzeumok és könyvtárak kiemelt fejlesztése fog megtörténni.

A múzeumi és könyvtári komponensből álló projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A projektet azt teszi indokolttá, hogy az Európa 2020 stratégiához, az uniós oktatáspolitikai célokhoz és az egész életen keresztül tartó tanulás dominánssá vált paradigmájához igazodva szükségessé vált a múzeumi és könyvtári terület intézményeinek és szakembereinek módszertani felkészítése arra, hogy hozzá tudjanak járulni az új társadalmi-gazdasági kihívások megválaszolásához. A szakembereknek a közoktatási rendszerrel történő együttműködéseken, illetve a leendő pedagógusok érzékenyítésén keresztül képessé kell válniuk a tanuláshoz szükséges alapkészségek, valamint motiváció kialakításának és fejlesztésének ösztönzésére.

A hazai múzeumi és könyvtári rendszerre kiterjedő módszertani fejlesztésnek az az átfogó célja, hogy a kulturális intézményrendszer az általa kínált nem formális és informális oktatási szolgáltatásokkal még hatékonyabban tudjon hozzájárulni a köznevelés esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítéséhez, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításához, az oktatásba való visszatérést ösztönzéséhez. A fenti célok elérése által pedig csökkenjen a korai - végzettség nélküli - iskolaelhagyók száma, javuljon a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzete, erősödjön a fiatalok társadalmi integrációja, csökkenjen a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők száma.

A projekt kiemelt célján belül célként fogalmazódik meg az is, hogy a modernizált közoktatás tudatosan, szakszerűen és a lehető leggyakrabban használja a múzeumokban és könyvtárakban őrzött tudásbázist, és ezzel párhuzamosan a múzeumok és könyvtárak lépést tartsanak a közoktatási modernizációval és a különböző technikai innovációkkal. Az oktatástechnológia alkalmazásában a múzeumok és könyvtárak támogassák a tanulók és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését, és elismertté váljon a formális, nonformális és informális tanulás vegyes alkalmazása.

A kiemelt projekt közvetlen célcsoportjai:

 • a múzeumi és könyvtári szakemberek, akiket fel kell készíteni a korszerű non-formális és informális tanulást biztosító, fejlesztő és támogató jellegű kulturális tevékenységek tervezésére és megvalósítására, valamint a közoktatás intézményeivel és szereplőivel való együttműködésre
 • a pedagógusok és pedagógushallgatók, akik ismereteit és kompetenciáit bővíteni szükséges, hogy a múzeumi és könyvtári szolgáltatásokat a tanrendjükbe beépítsék, s érzékenyítésükkel tudatosan forduljanak a kulturális intézmények közoktatást támogató lehetőségei felé
 • az alap- és középfokú oktatásban résztvevő tanulók és az óvodás gyermekek

A projekt elemei:

- múzeumi területen (megvalósító: Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

 • 4 kutatás és kapcsolódó módszertani fejlesztések
 • 41 fős múzeumi koordinátorhálózat fejlesztése és működtetése
 • 16 témában 20 mintaprojekt kidolgozása és megvalósítása
 • 10 akkreditált szakmai képzés kidolgozása és megvalósítása múzeumi szakemberekek és pedagógusoknak
 • szakmai monitoring és kutató-fejlesztő tevékenység
 • múzeumi minőségmenedzsment rendszer megalapozása
 • kommunikációs és disszeminációs tevékenység

- könyvtári szakterületen (megvalósító: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár).

 • az országos könyvtári rendszer alkalmassá tétele a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- és készségfejlesztő tanulást támogató szolgáltatások nyújtására
 • 40 fős országos szaktanácsadói hálózat kialakítása és működtetése
 • módszertani és mintaprogram csomagok kidolgozása és megvalósítása
 • 4 akkreditált képzés kidolgozása és lebonyolítása
 • kommunikációs és disszeminációs tevékenység

A projektet megvalósító konzorciumi partnerek a projekt révén:

 • hozzájárulnak a köznevelés esélyteremtő szerepének javításához, a képzettségi szint növeléséhez, a korai iskolaelhagyás arányának csökkentéséhez;
 • folytatják és megerősítik a múzeumokban és a könyvtárakban az előző európai uniós támogatási ciklus eredményeként megindult szemléletváltást;
 • lehetőséget teremtenek a könyvtárakban és a muzeális intézményekben dolgozó munkatársak rendszeres szakmai továbbképzésére;
 • erősítik a könyvtár és a múzeum, mint tudásbázis szerepét a nem formális és informális oktatásban és az egész életen át tartó tanulásban.

A projekt két komponensének, a múzeumi és könyvtári tevékenységeknek a kapcsolódása:

 • a könyvtári területen tervezett mind a négy fejlesztési terület (olvasáskultúra, digitális írástudás, könyvtárhasználat, információkeresés, szövegértés) olyan kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul a tanulók körében, amelyek megalapozhatják a múzeumi tanulás új módszertanok szerinti tevékenységeit
 • a múzeumi és a könyvtári koordinátorhálózat együttműködésével egy még erősebb és hatásosabb hálózatosodás jön létre közgyűjteményi területen a közoktatás támogatásának céljával
 • a képzések és a mintaprojektek illetve mintaprogramok megvalósítása során szerzett tapasztalatokat a két szakterület könnyen meg tudja egymással osztani
 • a múzeumi minőségbiztosítási rendszer kialakításának egyik alapja a könyvtári területen már működő rendszer lesz
 • a projekt eredményeként a két szakterület intézményeinek együttműködése nem csupán konzorciális szinten, hanem egy-egy helyi könyvtár és múzeum kapcsolatában is szorosabb együttműködést eredményez, így hozzájárul a közoktatás egymást kiegészítő támogatásához

A projekttel összefüggő tájékoztatási tevékenység célcsoportjai és főbb üzenetei:

A fejlesztés átfogó kommunikációs célja a projekttel kapcsolatos üzenetek megfogalmazása és eljuttatása a célcsoportokhoz, ezen belül a projekt elindulásának és lezárásának, sikeres működésének, szakmai eredményeinek, mérföldköveinek ismertetése a döntéshozókkal, a szakmai intézményekkel, szervezetekkel és a széles nagyközönséggel egyaránt. A kommunikáció célja továbbá a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása.

A projekt során különösen fontos az elindulás, a zárás és a mérföldkövek hangsúlyos kommunikációja. Az indulásnál széles körben ismertetjük a fejlesztés céljait, a megvalósuló tevékenységeket, módszertani újításokat, azt, hogy mindez hogyan kapcsolódik a 21. század kihívásaihoz, és miként tudja majd a projekt eredményeit hasznosítani nemcsak a múzeumi és könyvtári szakma, hanem a széles nagyközönség is. A projekt előrehaladása során három mérföldkő lesz, a 12., a 24. és a 36. hónapban, utóbbi egyben a program zárása is. Az addig elért eredmények, kutatások, módszertani újítások közérthető, szakmai és széleskörű kommunikációja szintén kiemelt cél, amelynek megvalósulása a célcsoportok függvényében más-más módon fog megtörténni. A projektzárás legfontosabb kommunikációs célja az elért eredmények megismertetése, a megvalósító konzorciumi partnerek példa értékű együttműködésének, tevékenységeinek és tapasztalatainak bemutatása.

A projekt kommunikációja során fontos cél a szakmai eredmények ismertté tétele is, amelyeket elsősorban a szakemberek, szakmailag érintett intézmények, szervezetek, döntéshozók számára érdemes kommunikálni. Kiemelt üzenet lehet a mintaprojektek, jó gyakorlatok, új módszertanok, kutatások, az együttműködési lehetőségek, a koordinátori hálózatok működésének bemutatása a kulturális, nevelési-oktatási intézmények szakemberei számára. A kommunikáció célja továbbá a projekt tárgyát képező társadalmi kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás, ezen kérdések iránti fogékonyság növelése mind a szűkebb, mind a tágabb célcsoportok esetében.

A projekt célcsoportjait a tájékoztatás szempontjából négy fő csoportba sorolhatjuk:

Döntéshozók, döntést befolyásoló intézmények és munkatársai:

 • EMMI,
 • Fővárosi Önkormányzat,
 • települési önkormányzatok,
 • a múzeumok és a könyvtárak települési fenntartói.

A célcsoport felé irányuló üzenetek célja, hogy a szakmailag érintett szervezetek értesüljenek a projekt céljairól, tevékenységeiről, nyomon követhessék a muzeális és könyvtári módszertani fejlesztéseket, döntéshozókként kezdeményezzék és támogassák a kulturális és köznevelési területek minél szorosabb együttműködését minden szinten. További cél, hogy a szervezetek lássák, a támogatást jól és hatékonyan sikerül felhasználni, a kulturális intézmények szakmai támogatása és további közösségfejlesztési projektek támogatása indokolt, illetve a projekt kiválóan illeszkedik a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó programokhoz. Szintén nagyon fontos, hogy a muzeális intézményeket és könyvtárakat fenntartó települési önkormányzatok kezdeményezzék és támogassák a kulturális és köznevelési szervezetek települési együttműködését az új módszertanok és jó gyakorlatok alkalmazásával, használják a múzeumot és a könyvtárat, mint társadalmi erőforrást. Az üzenetek célja még, hogy a könyvtári komponens kiválóan illeszkedik a kormánynak a digitális írástudás országos szintű fejlesztéséhez, illetve a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásához kapcsolódó célkitűzéseihez.

Szakmailag érintett intézmények, szervezetek és munkatársaik:

 • muzeális intézmények,
 • könyvtárak,
 • nevelési-oktatási intézmények (óvodák, általános és középiskolák),
 • felsőoktatási intézmények,
 • konzorciumi partnerek,
 • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
 • pedagógiai és gyógypedagógiai országos módszertani intézmények,
 • civil szervezetek,
 • szakmai szervezetek.

A célcsoport felé irányuló üzenetek célja, hogy a múzeumi vezetők és szakemberek megismerjék a projekt múzeumi módszertani fejlesztéseinek új témáit, azokat alkalmazzák, részt vegyenek a múzeumi képzéseken és rajtuk keresztül a gyermekeket és tanulókat is elérjük. Szintén fontos cél, hogy a könyvtári vezetők és szakemberek is megismerjék a projekt könyvtári módszertani fejlesztéseinek témáit, részt vegyenek a könyvtári képzéseken, rendezvényeken és alkalmazzák a mintaprogramokat. Az üzenetek célja továbbá, hogy aktív részesévé és befolyásoló tényezőjévé váljanak a magyarországi könyvtárakban zajló változásoknak, népszerűsítsék a könyvtári projektet más szakmai és lakossági csoportoknak, illetve képesek legyenek a média felé is kommunikálni a projektről. Fontos, hogy a pedagógusok kedvet kapjanak a projekt során kifejlesztett képzéseken való részvételre, munkájuk során felhasználják a módszertani eredményeket, tanóráikba, egyedi módszereikbe építsék be a múzeum- és könyvtárlátogatást, működjenek együtt a múzeumi és könyvtári szakemberekkel, a pedagógusjelöltek ismerjék az új módszereket és lehetőségeket, oktatóik is beépítsék az új módszerek lehetőségeit a pedagógusképzésbe. További cél, hogy a nevelési-oktatási intézményeket fenntartó központ és egységei partnerként tekintsenek a múzeumokra és könyvtárakra a gyermekek hatékony nevelésében, támogassák, ösztönözzék fenntartott intézményeiket a kulturális intézményekkel való együttműködésre. A projekt járuljon hozzá az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, az intézmények használják a projekt keretében elért eredményeket és munkájukba a későbbiekben vonják be a múzeumokat és könyvtárakat. A hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó civil szervezetek kapjanak kedvet arra, hogy fejlesztő tevékenységükbe bevonják a múzeumokat és könyvtárakat, mint új fejlesztő módszertani lehetőségeket kínáló intézményeket.

Magánszemélyek:

 • gyermekes családok,
 • lakosság,
 • élethosszig tartó tanulásban különösen érintett korai iskolaelhagyók.

A célcsoport felé irányuló üzenetek célja, hogy a gyermekes családok lássák: a múzeumok és a könyvtárak a hiteles tudás mellett a szórakozva tanulás helyszínei is, ahol gyermekeik fejlődése biztosított, egyben biztonságos és izgalmas helyszínei a gyerekeknek szóló közösségi programoknak. A múzeum és a könyvtár jó találkozási pont és információszerzésre is kiválóan alkalmas. Fontos tudatosítani, hogy a múzeumban és a könyvtárban is lehet tanulni, érdemes oda járni, a tanuló segítséget talál az iskolai feladatokhoz, tanulhat olyasmit, amit az iskolában nem és bőven van kikapcsolódási, élményszerzési lehetőség is. Nem kevésbé fontos, hogy a lakosság a lehető legszélesebb körben tudomást szerezzen a projektről, annak értékes fejlesztési eredményeiről, amely a tanulók javát szolgálja, ezzel összefüggésben az is fontos, hogy tudomást szerezzenek az Európai Szociális Alap támogatásáról.

Média:

 • országos média,
 • helyi média,
 • múzeumi és könyvtári szaksajtó,
 • online véleményformálók, véleményvezérek.

A célcsoport felé irányuló üzenetek célja, hogy minél több információt szolgáltasson a projektről, annak indulásáról, sikeres működéséről, eredményeiről, valamint a projektet megvalósító Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központról és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárról, mint intézményekről, valamint az európai uniós támogatás tényéről.

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.

Nyitólap

eseménynaptár


  JÚL 16
  kedd
 
Esélyt a múzeummal - szakmai nap Dunaföldváron
  SZEP 09
  hétfő
 
VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
  SZEP 16
  hétfő
 
Alternatív múzeumi erőforrások (AME30T)
  SZEP 23
  hétfő
 
XVII. ORSZÁGOS MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ
  OKT 02
  szerda
 
Jelen leszünk Dijonban az ENCATC konferenciáján
  OKT 22
  kedd
 
Hands On! konferencia Frankfurtban
HKSZCSPSZV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

JÚLIUS

16

KEDD

legfrissebb híreink


2019. 06. 25.
Kurátori tárlatvezetések az Art Capital 2019 szakmai napján
2019. 06. 07.
Tanúsítványátadó egy egyedülálló, személyre szabott múzeumvezetői képzés végén
2019. 06. 03.
Pont Itt - Ünnepélyes kurzuszáró kiállítás megnyitó a Skanzenben
2019. 05. 29.
Újraindul az ingyenes akkreditált e-learning képzés a pedagógusok tudatos múzeumhasználatáért
Magyar Múzeumok


2019. 07. 16.
Kresz Mária születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt életmű kiállítás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban
2019. 07. 15.
Fantasztikus kincseket találtak a Baradla-barlang mélyén
2019. 07. 15.
Fantasztikus kincseket találtak a Baradla-barlang mélyén
2019. 07. 15.
Az acélszobrászat remekei Debrecenben
Skanzen hírek


2019. 04. 03.
Emlékülés a Skanzenben Sabján Tibor tiszteletére
2019. 03. 22.
Önkénteseknek tart képzést a Skanzen
2019. 03. 22.
Tavaszi napközi a Skanzenben zöldcsütörtökön és húsvét kedden
2019. 03. 22.
Tavaszváró kerti hétvége a Skanzenben