belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

Kapcsolódó sajtómegjelenés ITT és ITT érhető el.

Herman Ottó Múzeum: Közösségi élmény és múzeumi interpretáció középiskolás csoportok bevonásával - Kiállítási és közösségi terek közoktatási hasznosításának megújítása a Herman Ottó Múzeum Papszer épületében

Mintaprojekt alapadatok

Mintaprojekt címe: Közösségi élmény és múzeumi interpretáció középiskolás csoportok bevonásával

Alcíme: Kiállítási és közösségi terek közoktatási hasznosításának megújítása a Herman Ottó Múzeum Papszer épületében

Mintaprojekt megvalósító intézmény, település: Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Régió: Észak-Magyarország

Megvalósulás helyszíne (ha eltér a megvalósító intézménytől): Herman Ottó Múzeum (Miskolc) Papszer Kiállítási épülete (Miskolc, Papszer 1.)

Együttműködő köznevelési intézmények: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc; Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika

Együttműködő felsőoktatási intézmény: Eszterházy Károly Egyetem, Eger

Mentorált múzeum, település: Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya

Választott módszertani téma1: A modern múzeumi interpretáció módszertana- gyűjtemények pedagógiai hasznosíthatósága

Választott módszertani téma2: A múzeumok felkészítése társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok kompetenciáinak fejlesztésére

Bevont diákok száma (megvalósító és mentorált intézményből összesen): 40 középiskolai diák

Társadalmi, gazdasági, pedagógiai körülmények, amelyek a mintaprojekt kiindulási helyzetét jellemzik

A foglalkoztatottsági problémák, a nehéz szociális viszonyok, a halmozottan hátrányos helyzetű családok magas létszáma tekintetében az ország egyik legnehezebb helyzetben lévő megyéje Borsod-Abaúj-Zemplén megye és benne Miskolc városa. Mivel a hátrányos helyzetű diákok oktatásának, nevelésének fejlesztése csak többszintű együttműködéssel lehetséges, az intézményi innovációknak, az országos, helyi és megyei kezdeményezéseknek és a civil társadalom szereplőinek egyaránt fontos szerepe van ebben a felzárkóztatási folyamatban. A Herman Ottó Múzeum a városi szinten kidolgozott esélyegyenlőségi stratégiai célok megvalósulásához hozzájárulva fontosnak tartja, hogy ezen a területen ne csupán eleget tegyen, de a rendelkezésére álló lehetőségeit kihasználva új megoldásokat keressen a problémákra. Így ezt a mintaprojektet az előbb leírtaknak megfelelően nagyon fontosnak tekintette, főként, ami az e területen elért módszertani megújulást illeti.

A Herman Ottó Múzeum hosszú távú fejlesztési stratégiájának része az is, hogy egyik fő célcsoportja, Miskolc és a megye közoktatásában résztvevő diákjain keresztül egy olyan múzeumlátogató réteget nevelhessen, amely a jövőben felelősen bánik régészeti, történelmi, képzőművészeti, kulturális értékeivel és képes megújítani azt, folyamatos interakcióban van a város kulturális intézményrendszerével és ezen keresztül képes megerősíteni a város és a régió identitástudatát. A mintaprojekt e területen kiemelt szereppel bírhat a múzeum kiállításainak modern, középiskolai célcsoport számára való közvetítésével és a közösségi terei számukra komfortossá és kreatív alkotótérré formálásával.

A mintaprojekt konkrét céljai, a célok kapcsolódása a két választott módszertani témához

A Múzeum társadalmi közegének egyik jelentős részét kitevő, nagy számban jelenlévő hátrányos helyzetű diák kapcsán probléma, hogy közülük kevesen jutnak el a kiállításokra. A tárlatok oktatási hasznosítása azonban a megyebeli egyéb köznevelési intézmények szintjén sem elég erős. Ennek egyik oka talán, hogy a klasszikus múzeumi tárlatok nehezen épülnek be a vizualitás kultúrájába született diákok tanulási és élményszerzési alkalmaiba. Így az egyik cél a kiállítások oktatási hasznosításának újszerű eszközökkel való erősítése volt a mintaprojektben.

Másik fontos célunk, hogy a diákok a múzeumot közösségi, iskolán kívüli programok helyszíneként használják a projekt eredményeként otthonosabbá, komfortosabbá váló terek révén.

A kortárs, bevont diákokból alakított kis munkacsoportok által készített, online is megtekinthető tárlatvezető kisfilmek készítésével azt a célunkat igyekeztünk elérni, hogy részben a távolból is elérhetővé tegyük két állandó tárlatunkat és ezzel gyűjteményeink egy részét, amelyek ilyen módon beilleszthetők tanórai segédletként az oktatásba, illetve további múzeumi élmények megszerzésére is ösztönöznek iskolai és egyéni szinten.

Emellett a fiatal múzeumlátogatók, de családjaik számára is otthonos, közösségi célokat szolgáló terek kialakítását céloztuk meg hosszú távon. Ezért igyekeztünk a diákok és az egyetemi hallgatók közös munkájával olyan bútorokat tervezni fogadó- és közösségi tereinkbe, amelyek szerintük és az e téren szakmai tapasztalatait velünk megosztó egyetemi tanár, valamint a mi múzeumi tapasztalataink mentén összhangot teremtve teszik izgalmassá, jól használhatóvá, összességében kellemessé ezeket a tereket.

Herman Ottó Múzeum: Közösségi élmény és múzeumi interpretáció középiskolás csoportok bevonásával - Kiállítási és közösségi terek közoktatási hasznosításának megújítása a Herman Ottó Múzeum Papszer épületében

A mintaprojekt megvalósítása során alkalmazott módszerek bemutatása és indoklása

A diákok által kiválasztott múzeumi kiállítási tárgyakhoz és részletekhez kapcsolódó kortárs tárlatvezetések, interpretációk rövid filmek formájában való elkészítését jól felépített projektmódszerű munkával valósítottuk meg. Ahol a folyamatok úgy kívánták csoportokban, máskor párban vagy egyénileg. A kiállítások megismerését, a hozzájuk kapcsolódó tartalmakban való elmélyülést még frontális előadások tették lehetővé, de ezt követően a munka csoportokba szerveződve zajlott. Így hatékonyabbá vált a megvalósítás, és az egyes csoportok saját elképzeléseit és munkájának időbeosztását tekintve is alkalmasabb volt. A csoportokban zajló munka lehetővé tette a nagyobb felelősségvállalást és a kommunikáció gyakorlását, a társas képességek fejlesztését, de az önálló ismeretszerzési kompetenciák erősítését is.

Pedagógiai és oktatási téren cél volt a diákok továbbtanulási motivációinak, ismeretszerzési módszereinek, kritikus gondolkodásának erősítése, kreativitásának illetve kutatási, forráskezelési, értelmezési, anyanyelvi, vizuális kompetenciáinak fejlesztése is, amelyeket ez a komplex film-projekt megvalósítása nagyszerűen szolgált.

A múzeum fogadóterében elhelyezhető diákok számára vonzó és hasznos bútorok ötletterveinek, makettjeinek, mint második modulnak a megvalósítása a kiállítások tartalmi megismertetése után kilépett a belső tartalmak világából a legközvetlenebb benyomásokat alakító elem, a tér formálására.

Miután a diákok a klasszikus múzeumi alapfeladatokkal és értékekkel mélyen megismerkedtek, már hitelesebben tudtak azonosulni a múzeumi terek arculatának átalakítását célzó brainstorming feladatokkal. Kihívás és motiváció is volt számukra ezeket a tereket saját ízlésükre formálni az előzetesen közösen megállapított tervezési szempontok nyomán. Ebben pedig a diákok és az egyetemi hallgatók közösen végzett fizikai alkotómunkája további megerősítő, motiváló, gondolatébresztő elem volt.

A miskolci Herman Ottó Múzeum Papszer Kiállítási Épületének adottságait, kiállításainak hasznosítását és a környező térség oktatási-szociális és gazdasági viszonyait tekintve is nagyon hasonló rudabányai Bányászattörténeti Múzeum mintaprojektbeli mentorálása néhány főbb alapelv mentén történt. Az alapos helyzetfeltárásból származó gyakorlati és valós problémaközpontú témakijelölés volt ennek egyik fő eleme. Emellett az időben sávosan eltolt foglalkozásszervezés és a Herman Ottó Múzeum kollégáinak aktív részvétele az ottani foglalkozásszervezésben és megvalósításban biztosította a jó gyakorlat hatékony átadásának módszertanát. Eközben a tapasztalatok fókuszcsoportos és megvalósítói szintű megbeszéléseivel, tapasztalatcseréjével erősítettük a Miskolcon kidolgozott és kipróbált foglalkozás-elemek minél hatékonyabb megvalósítását. Előkészítő, lezáró és a projekt közben felmerülő problémákra reagáló munkamegbeszéléseket is szerveztünk.

Herman Ottó Múzeum: Közösségi élmény és múzeumi interpretáció középiskolás csoportok bevonásával - Kiállítási és közösségi terek közoktatási hasznosításának megújítása a Herman Ottó Múzeum Papszer épületében

Milyen tapasztalatokkal szolgált a megvalósított mintaprojekt?

A mintaprojekt egyrészt megerősítette azt az elképzelésünket, hogy ha a diákok számára otthonos, mindennap használt vizuális közeg és nyelvezet közvetíti a múzeumi értékeket, akkor vonzóbbá és számukra befogadhatóbbá válhatnak a kiállításaink. Emellett a diák kortárs csoportok bevonása a múzeumi ismeret- és élményközvetítésbe, hatékonyabbá teszi az információátadást, hiszen ők ismerik igazán egymás igényeit, érdeklődését, kommunikációs közegét. Ugyanakkor nagy mértékben motiválja a diákokat, ha kikérdezik a véleményüket, számítanak a kreativitásukra, motiválja őket az ismeretszerzésben, az elmélyülésben egy-egy jól megválasztott projektfeladat. Ilyen projektfeladatnak bizonyult a film elkészítése és a bútortervezés is. Múzeumpedagógiai szempontból fontos tapasztalat a célcsoportok számára érvényes és vonzó érdeklődési területek bevonása a foglalkozások tematikájába (ilyen a film, a lakberendezés vagy a pályaválasztás, a hivatás kérdései), amit mint közvetítő nyelvet használhatjuk más múzeumi tartalmak közvetítésére.

Herman Ottó Múzeum: Közösségi élmény és múzeumi interpretáció középiskolás csoportok bevonásával - Kiállítási és közösségi terek közoktatási hasznosításának megújítása a Herman Ottó Múzeum Papszer épületében

A megvalósult mintaprojekt adaptálhatósága más muzeális intézményekben

A megvalósítás anyagigényét, technikai hátterét tekintve a mintaprojekt mindkét eleme jól megvalósítható más muzeális intézmények számára. Pontosan ezt a szempontot szem előtt tartva terveztük a két modult, amelyek azonban egymástól függetlenül, külön-külön is megvalósíthatóak, hiszen egymásra épülésük szabad asszociációk mentén történt és nem feltételezi egyik elem a másikat. Dönthet úgy egy muzeális intézmény, hogy csak kisfilmeket készít diákokkal, de úgy is, hogy a vele együttműködő közoktatási intézmények diákjainak személyes érdeklődése, vagy erősségei inkább a rajzos vagy a nagyon gyakorlati makett-készítési feladatot teszik élvezetesebbé vagy nagyobb haszonnal megvalósíthatóvá.

Makett - variáció raklap bútorra. Fotó: Kajári Gabi

Fotó: Baranczó Benedek
Fotó: Baranczó Benedek
Mlakár Zsófia a projektgazda és a diákok értékelik a közös munkát. Fotó: Kajári Gabi
Látványterv múzeumi közösségi térre. Fotó: Kajári Gabi