belépés
hírlevél
regisztráció
szakértőnk válaszol

A KIÍRÁS FORRÁSA ÉS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ITT ÉRHETŐ EL

NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZGYŰJTEMÉNYEK ÉS FENNTARTÓIK RÉSZÉRE (CSOPORTOS PÁLYÁZAT)

A pályázat célja:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Napközi Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. Az Alapítvány táboroztatási szolgáltatás igénybevételének lehetőségét nyújtja a pályázó számára. A jelen pályázattal elnyerhető táboroztatási szolgáltatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmények, valamint fenntartóik;
- közművelődési feladatokat szakfeladaton ellátó és közművelődési közösségi színteret működtető önkormányzatok,
- közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közművelődési közösségi színteret működtető szervezetek;
- közgyűjtemények:
o muzeális intézmények esetében muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézmény, valamint fenntartója.
o könyvtárak esetében az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilvános közkönyvtár, valamint fenntartója.

A pályázók kizárólag magyarországi székhelyű intézmények, illetve azok magyarországi székhelyű fenntartói, továbbá magyarországi székhelyű szervezetek lehetnek.

A pályázat kiírója:
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány.

Kedvezményezettek köre:
- Magyarország alapfokú köznevelési intézményeinek alsó és felső tagozatos (1-8. osztályos), érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulói. Előnyt élveznek a 2015. évi októberi köznevelési statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.

A tábor helyszíne és ideje:
A Napközi Erzsébet-tábor a „Pályázók köre” pontban meghatározottak által biztosított táborhelyszíneken, 2016. augusztus 1. és 2016. augusztus 26. között, heti turnusváltással valósul meg.
1. hét: 2016. augusztus 1. – 2016. augusztus 5. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
2. hét: 2016. augusztus 8. – 2016. augusztus 12. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
3. hét: 2016. augusztus 15. – 2016. augusztus 19. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)
4. hét: 2016. augusztus 22. – 2016. augusztus 26. (hétfő – péntek, 8.00 – 16.00 óráig)

Résztvevők maximális létszáma:
A Napközi Erzsébet-tábor 4 turnusának ideje alatt, minden helyszínt beleértve összesen 5 000 fő.

Általános pályázati feltételek
• Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével és a tábor programtervének beküldésével lehet;
• A pályázat kötelező melléklete a tervezett tábor programterve, amelyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg a napkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre kell elküldeni;
• Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2016. július 20. napjáig állnak fenn;
• A pályázó vállalja, hogy táboronként minden 10 gyerekre 1 felnőtt kísérőt biztosít. Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy e csoport mellé a pályázó 2 felnőtt kísérőt biztosíthat.
• A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
• A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb 2016. július 20-án, 16:00 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
• A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
• A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
• Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
• Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
• A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
• A pályázatok elbírálására 2016. július 25-ig kerül sor. Az elbírálást követően a pályázók a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2016. július 25-ig;
• A Napközi Erzsébet-táborban való részvétel nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a kedvezményezett az Erzsébet-program keretében meghirdetett további egy, általános, tematikus vagy egyéb Napközi Erzsébet-táborban is részt vegyen. Egy gyermek több turnusra is jelentkezhet;
• A táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájuk másolatát, valamint a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra. Szülői mulasztás esetén a fentiek beszerzéséről a pályázó gondoskodhat;
• Az esetleges személyi változásokról Kiegészítő pályázati adatlapot kell kitöltenie a kapcsolattartónak adott turnus 2. napjának 12.00 órájáig.
• A pályázó vállalja, hogy a táboroztatási szolgáltatás részeként egy, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető Erzsébet-program logóval ellátott pólót készíttet minden résztvevő gyerek számára, amelyet a táborok kezdésére a rendelkezésükre bocsát;
• A táboroztatási szolgáltatás biztonságos megkezdéséhez az ETK szerződéskötést követően 70% előleget biztosíthat.

A táboroztatási szolgáltatás tartalma:
Az Alapítvány a Napközi Erzsébet-tábor turnusainak időtartama alatt a napi négyszeri bőséges étkezés, valamint a szakmai programok biztosítására gyermekenként és turnusonként 18 000 Ft táboroztatási szolgáltatást nyújt. A turnus időtartama 5 nap, amely hétfőtől péntekig 8.00 és 16.00 óra között nyújt napközbeni foglalkozást a kedvezményezett gyermekek számára. Az Alapítvány és az ETK által nyújtott táboroztatási szolgáltatást a pályázati adatlapon kiválasztott településen lehet igénybe venni. A Napközi Erzsébet-tábor programon belül két típusú tábor szervezésére van lehetőség: a Komplex napközi élménytábor, valamint a Tematikus napközi tábor tartalmát az Alapítvány meghatározott szakmai irányelvei alapján a szervezők alakítják ki. Az egyhetes turnus ideje alatt a táboroztatási szolgáltatásban részesülő gyermekek az iskolai keretek között elkezdett vagy a pályázó szervezet által folyamatosan, azaz a táborozás időtartamán kívül is végzett nevelő- és fejlesztőmunkára alapozott, aktív pihenést szolgáló, maradandó élményt nyújtó, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó foglalkozásokon, és a tábor helyszínén kívüli szabadidős kulturális rendezvénye(ek)n vehetnek részt.
A tábor önrésze gyermekenként és turnusonként 100 Ft, azaz Egyszáz forint/turnus. A tábor önrésze a kedvezményezett helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázónak kell gondoskodnia. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mailben foglaltak szerint, annak kézbesítését követően legkésőbb 2016. szeptember 30-ig, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító szám közlemény rovatban való feltüntetésével kell átutalni az alábbi bankszámlaszámra:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Raiffeisen Bank 12001008-01385879-00100002

Amennyiben a táboroztatási szolgáltatásra jogosult kedvezményezett a táboroztatási szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe, az önrész visszafizetésére nincs lehetőség.
Az ETK a Napközi Erzsébet-tábor felnőtt kísérőinek a táboroztatást követően turnusonként 17 000 Ft értékű Étkezési Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (gyermekfelügyelő, tanárok, közművelődési, közgyűjteményi szakemberek, együttesen kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül kötődő programok költségeit (eszközbeszerzés, utazás, belépőjegy) a pályázatban elnyerhető táboroztatási szolgáltatás fedezi.

A pályázat kötelező mellékletei:
• A pályázó fenntartó vezetőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia az Egyesített Pályázói Nyilatkozat feltöltésével:
- a táborban részt vevő gyermekek érvényes tanulói jogviszonyának fennállásáról;
- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a pályázatra való jelentkezésnél előnyt élveznek;
- a pályázó teljesíti a bejelentési kötelezettségét az ÁNTSZ felé;
- az előírt önrész rendelkezésre áll;
- a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok, amelyeket a pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja;
- a pályázó csoportok táborvezetőinek pedagógiai, illetve nem formális, informális tanulási folyamatokkal kapcsolatos felkészültségéről és a pályázatokban megjelölt kísérők gyermekek felügyeletét lehetővé tevő kompetenciáiról;
• A pályázati felületen feltöltendő hozzájáruló nyilatkozatok a személyes adatok kezeléséhez, kép- és hangfelvétel készítéséhez, azok Alapítvány és ETK általi felhasználásához.
• A táborokról elkészített programtervek. Az elektronikus úton elküldött program-táblázatokat a pályázó fenntartó egyben, összegyűjtve küldi vissza a napkozi@erzsebettaborok.hu címre.

Tájékoztatás:
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány és az Erzsébet Táborok Kft. az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételeket készíthet, illetve filmet forgathat, - maga vagy egyéb közreműködő bevonásával -, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, valamint az Alapítvány és ETK általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Pályázati elszámolás:
A pályázó vállalja, hogy 2016. szeptember 30. időpontig teljesíti a szakmai beszámoló benyújtását.
A pályázónak kötelessége 2016. szeptember 30. időpontig az Alapítványnak a napkozi@erzsebettaborok.hu e-mail címre elküldeni:
• a táborról készített 2-5 oldalas írásos beszámolót, mely tartalmazza a turnusonkénti összes program fényképes dokumentációját JPEG / PNG formátumban (hetente min. 5, max. 20 darab);
• a kedvezményezettek által kitöltött elégedettségi kérdőívek összesítését, elektronikus úton.
• a tábor összes résztvevője által aláírt jelenléti íveket (a résztvevők által aláírandó jelentési íveket az adott turnus harmadik napjáig küld meg az ETK a pályázónak).